قاسمینژاد: وقتکشی در تابلوی تعویض هم نوبر بود!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امین قاســمینژاد هافبک پدیده مشهد که در بــازی این هفته مقابل ماشینســازی تبریــز، باز هم گل زد، دربــاره این بازی مهم و حساس هفته پانزدهم میگوید: «قبل از هر چیز باید از تماشاگران پر شور مشهدی تشکر کنم که آمدند و ورزشــگاه را پر کردند و فقط شــرمندگیاش به ما ماند که نتوانســتیم سه امتیــاز را بگیریم و با خوشــحالی آنها را روانه خانههایشان کنیم.»

قاسمینژاد با اشــاره به گل ضربه کرنر ماشینســازی توضیح میدهد: «از چیزی که میترسیدیم و بر روی آن تمرین کرده بودیم به ســرمان آمد و آنهــا از منطقهای که نقطه قوتشان بود با جایگیری بد ما به گل رسیدند. وقتی از موقعیت استفاده نکنی همین میشود که افســوس گلهــای غیرمترقبــه حریف را میخورید.» هافبک گلزن پدیده با اشــاره به گل زودهنگام خود در دقیقه 3 بازی میگوید: «فکر میکنم سریعترین گل این فصل پدیده بود که واقعا برایش خوشــحالی نکردم. من دو ســال در ماشینسازی بودم و معتقدم کسانی که از تبریز به ورزشــگاه ما آمدند ماشــین را از ته دل دوســت داشــتند؛ انسانهای پاک و بیغل و غشــی بودند که در تبریز با آنها آشنا شدم و به همین خاطر دلم نیامد شادی کنم.»

قاســمینژاد درباره وقت تلف کردنهای ماشینســازی هم توضیح میدهــد: «اینکه برای بازیکنی که تازه بــه زمین آمده بود، به دروغ تابلــوی تعویض را باال بردند و به محض خروجش تعویض را لغو کردند نوبرانه بود.»

قاسمینژاد در مورد اتفاقات پایان بازی هم میگوید: «من به خاطر عصبانیت از آنچه در زمین رخ میداد، سریعا به رختکن رفتم اما بعدا در عکسها دیدم برای گرفتن یک امتیاز از پدیــده، پیراهن درآورده بودنــد! نمیدانم برخی دنبال چه در این فوتبال هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.