قلعهنویی: هر تیم بیشتر از داوری سود برده از امتیازاتش کم کنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امیر قلعهنویــی پیش از بازی تیمش مقابل پرســپولیس میگوید: «بازیهای سپاهان و پرسپولیس همیشه جذاب بوده و حساسیت خاص خودش را داشته است. خوشحالیم که دو تیم در بهترین شرایط با یکدیگر مسابقه میدهند. سپاهان هفته به هفته بهتر شده است و ما باز هم جای کار داریم. امیدوارم با یک بازی منطقی ســه امتیاز بازی با پرسپولیس را بگیریم، چون لیاقــت آن را داریم. در هــر صورت اینها حرفهای بیرون از بازی اســت و واقعیت فوتبــال زمانی اســت که داور ســوت را میزند. فکر میکنم بعد بازی برابر پدیده بازیکنان به مرز خودباوری رسیدهاند. تیم پرســپولیس هم تیم بزرگی است و مربی بزرگی هم دارد. این تیم بازیکنان بزرگی هم دارد و برخالف اینکه میگویند دست این تیم بسته است، من نظر دیگری دارم و معتقــدم اینگونه نیســت. آنها ‪3۱ 2۱،‬ بازیکن خوب دارند که چهار سال است با هم بازی میکنند، شاید خسته باشند اما از نظر کیفیت جزو تیمهای خوبی هستند که تا فینال لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کردهانــد.» او به احتمال بــازی تدافعی پرسپولیس اینطور واکنش نشان میدهد: «فوتبال دو ســاختار دفاعی و حمله دارد. هر کدام از این دو ســاختار هم برای یک تیم الزم اســت. مثال آن هم اســتقالل خوزستان اســت، وقتی قهرمان شد. این تیم براساس ســاختار دفاعی و بسته نگه داشتن دروازهاش قهرمان شد. ما هم برای بازی مقابل پرســپولیس دو هدف داریم، هدف اول پیــروزی در بازی و هدف دوم هم گل نخوردن است. در هر صورت برانکو براساس داراییهای تیمش یک «پلنی» را تا نیمفصل برای پرسپولیس ترسیم کرده است که باید به آن احترام بگذاریم.»

قلعهنویی اشارهای به انتقادات برانکو از داوریهــا دارد: «من ارادت خاصی به برانکو دارم و ایشــان از دوستان نزدیک من است و در زمان حضورم در تیم ملی همــه تجاربش از تیم ملــی را در اختیار من گذاشــت که من همیشه از او تشکر میکنــم. ببینید همانطور کــه بازیکنان پرسپولیس خسته هســتند شاید برانکو هم خســته بوده اســت، چون ایشــان معموال از این مصاحبهها نمیکند. بیایند داوریهــا و هــر تیمی که ســود برده و ضرر کرده است را کارشناسی کنند. من اینجــا اعالم آمادگی میکنم که ما و تیم پرسپولیس هرکدام بیشتر سود بردیم، از امتیازمان کم کنند. اگر ما بیشــتر سود بردیــم از ما کم کنند و اگر آنها بیشــتر ســود بردند از آنها کم کنند. یقینا شما بدانید که ســپاهان در این فصل حداقل شــش امتیاز از اشــتباهات داوری ضرر کرده است.»

سرمربی درباره داوری بازیها معتقد است: «پاکترین و بهترین قسمت فوتبال مــا داوران هســتند. آنها اشــتباه دارند، ولی اشتباهاتشــان ســهوی است. آقای زاهدیفر یکی از بهترین داوران ماســت. همــه داوران ما خوب هســتند و همه در حد آقای فغانی مطرح هستند و انشاءا... بســتری فراهم شــود که همه مثل آقای فغانی پیشرفت کنند. ما به داوری احترام میگذاریم. شــما ببینید بیشترین ضرر را ســپاهان از داوری کرده است اما بازهم به داوران احترام میگذاریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.