کاپیتان ویتنام: ابتدای بازی از قدرت ایران شوکه شدم

Iran Varzeshi - - فاکس اسپورتس به آزمون 01داد -

کاپیتان تیم ملی ویتنام بعد از باخت به ایران گفت: «ایران قدرتمندترین تیم آسیاســت. آنها با تجربه جام جهانی به این مســابقات آمدند و کالسشان را مقابل ما نشــان دادند. نخستین چیز که میخواهم بگویم این است که ما با تالش زیادی وارد این مسابقه شدیم. به خاطر هواداران فوتبال ویتنام و اگرچه بــازی را باختیم من به خاطر قدرت جنگندگی بــه تیممان افتخار میکنم.» انگوک های درباره اینکه همچنان میتوانند با توجه به شــرایط یمن شــانس صعود به مرحله بعدی را برای خود متصور باشند، گفت: «ما با احترام به یمن وارد مســابقه بعدی خواهیم شد و به شدت تالش میکنیم تا در آخرین بازی به پیروزی برســیم و شــاید به دور بعد صعود کردیم. شاید خیلیها فکر کنند ما راحت میتوانیم یمن را شکســت دهیم اما من فکر نمیکنم حتی یک تیم ســاده در رقابتهای جام ملتهای آسیا حضور داشته باشــد.» او با اشاره به شــرایط سخت تقابل با ایران گفت: «تجربه بازی ایران، تجربه عجیب و غریبی بود و من در ابتدا از قدرت آنها شــوکه شــدم اما به مرور خودم را پیدا کردم و به بازی ادامه دادم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.