درخشش نستروف و شفیع: سن یک عدد است

Iran Varzeshi - - فوتبــــال شـــــهر -

برای آغاز این نوشــته، به یک جمله کلیشــهای در فوتبــال اشــاره میکنیم: «سن، فقط یک عدد است.» واقعیتش هم سن در فوتبال معنایی ندارد. همین یکی دو روز قبل شنیدیم که باشگاه یوکوهاما قرارداد کازویوشی میورا را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. مهاجم 52 سالهای که هنوز در ســطح دوم لیگ حرفهای ژاپن حضــور دارد و هــر از چندگاهی گل هم میزند.

میورا نمونهای جذاب از حضور موفق بازیکنان مسن در سطح باشگاهی است اما برای بحث ملی میتوان به جام ملتهای آســیا و درخشــش بازیکنانی اشاره کرد که سن و ســال باالیی دارند. عامر شفیع از اردن، ژنــگ ژی از چیــن و ایگناتــی نستروف از ازبکســتان بازیکنانی هستند که در امــارات ثابت کردهاند دود از کنده بلند میشود. از ژنگ ژی که در چین یک بازیکن کلیدی اســت فاکتور میگیریم و بیشــتر به عامر شفیع و ایگناتی نستروف اشــاره میکنیم. دروازهبانهایی موثر در ترکیــب اردن و ازبکســتان که اگر آماده نبودنــد ایــن دو تیم هرگــز روی هم 3 پیروزی دشت نمیکردند.

عامر شــفیع با لقب نهنگ آسیا در 2 بازی اردن مقابل اســترالیا و ســوریه، نه تنها گلی دریافــت نکرده و دروازهاش را بســته نگه داشــته، بلکه درخشیده و موقعیتهای حساســی را هم مهار کرده. دروازهبان 36 ســالهای که عضو باشــگاه الوحدات در اردن است و البته همین یک ماه قبل توانســت دروازه تیم ملی هند را در دیداری تدارکاتی باز کند.

شــفیع چهارمین حضــور در جام ملتهای آســیا را تجربه میکند. او سال 2004 در چین، 4 بــار در ترکیب اردن قرار گرفت و 390 دقیقه در زمین حضور داشت. سال 2011 هم همین تعداد بازی را انجــام داد و البتــه آمــار 360 دقیقه حضــور در زمین را به نام خود ثبت کرد. عامر شفیع در ســال ‪3 ،2015‬ بازی 90 دقیقهای انجام داد و در این تورنمنت که در امارات برگزار میشود هم تاکنون 2 بار در ترکیب اردن قرار گرفته است.

آمــار عامر شــفیع روی هــم انجام 13 بــازی و 1200 دقیقــه حضــور در جام ملتهای آســیا اســت. آمــاری که با درخشــش اردن و صعــود این تیم به مرحلــه بعــد، حداقل به انــدازه 2 بازی دیگــر افزایش پیدا میکند. عامر شــفیع که سالهاســت بازوبند کاپیتانی اردن را بر بازو میبندد، باتجربهترین بازیکن این تیم است و البته یکی از بهترین بازیکنان تاریــخ فوتبال اردن. دروازهبانی که زمانی بحث حضورش در فوالد شنیده میشد اما هرگز به امضای قرارداد رسمی منجر نشد.

ایگناتی نســتروف هم مثــل عامر شفیع، یکی از بازیکنان کلیدی ازبکستان در امارات است. دروازهبان 35 سالهای که پنجمین حضور خود را در جام ملتهای آسیا سپری میکند. نستروف سال 2004 یک بازی 90 دقیقهای برای ازبکســتان انجام داد، ســال ‪3 ،2007‬ بار در ترکیب تیمش قرار گرفت و 270 دقیقه در زمین حضور داشــت. ســال 2011 و در دوران اوج ازبکســتان، 5 بــار در جام ملتها به میــدان رفت و آمــار 422 دقیقه بازی را به نام خود ثبت کرد. ســال 2015 نیز 4 بازی برای ازبکســتان انجام داد و 3980 دقیقه در زمین بــود و البته در این جام هم تاکنون یک بازی 90 دقیقهای درون دروازه تیمش ایستاده است.

آمار نســتروف، حضــور در 5 جام ملتها، انجام 14 بــازی و 1262 دقیقه حضــور در زمین اســت. او از این حیث رکــورد ویژهای از خود بر جا گذاشــته و البته با توجه به احتمال صعود ازبکستان و پیــروزی این تیم مقابــل عمان در گام نخســت، آمار نســتروف بهبود هم پیدا خواهد کرد.

ایــن دو دروازهبان آمــاده بار دیگر این جمله مشــهور را به رخ میکشــند که فوتبال، ســن و ســال نمیشناسد و بازیکنان ‪36 53،‬ ســاله هــم میتوانند ستاره یک تورنمنت شوند. اتفاقی که در جام ملتهای آسیا رخ داده و نستروف و شفیع باعث و بانی اصلیاش بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.