پیش پا افتاده، مثل اساسنامه!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجمع کمیته ملی المپیک 25 دی ماه برگزار میشــود. درســت یک ســال بعد از انتخابات این کمیته. صالحی امیری در حالی در موعد مقرر مجمع ســالیانه را برگزار میکند که دستش پر است. او در یک ســالی که رییس کمیته بوده، سعی کرده در بخشهای مختلــف اقدامات نویی را رقم بزند و همین موضوع باعث شــده تا خیالش بابت مجمع پیش رو راحت باشــد. او بعد از راهاندازی کمیســیونهای مختلف و رســیدگی مالی خوب به فدراســیونها، در حالی قدم بــه مجمع کمیته میگذارد که اساســنامهای در دســت دارد که میخواهد اصالحش کند. اساســنامهای که اصالحش چند تغییر اساســی را در کمیته ملــی المپیک ایجاد میکند؛ بماند که مســووالن کمیته ســعی میکنند راحت از کنار این موضوع بگذرند و بگویند«اتفاق خاصی در جریان نیست».

و در چند برگزار شــود.بند المپیــکایراناز صورتچنددر میشــودبندیحالی که ورزشــیتصویب اساسنامه- که قرارممکنکمیتهاهمیتبه سهشــنبهمجمــعاســتاســترای زیادیبه همینکمیتهپیشنویس گذاشته رفتن دارند هفته ملی منجرکمیته دبیــرکلو شــودوانمود مسووالناما خزانهدارکمیته میکندجالب ملیاســت موضوع کمیتــهالمپیککــهملی مهمیابتدادبیرالمپیک نیست. باید کل که مهمیبدهندقرار اما گزارشــیاز نیستاین اســتو به در عملکردرای موضوعاصل در یکاگر گذاشتهسالقبالاین شود،روزها گذشتهاساسنامهای موضوع حرف خود و اســتحدیثیکه وجوداصالحدارد،شــدهحول و و از 5۲ حوشآذرماه بندهایی در اختیار کمیتهملی اساســنامهو اعضای شــهنازی،المپیکمجمعمجمعقرار وقتیمواجهبا ســخنگویگرفتههیات ســوالی میشــود،است. اجرایی درباره انگار ارائه کــهو در قرارآن «اساســنامههم نیســتبه تصویباتفاقیهمانخواهدصورت بیفتــد،شــد. در در میگوید: مجمع بحث کــردهدبیرکل و کهدبیرکل اختیــارات،توســطهیات اجرایی رییــسمصوب معرفی و واقعتوســطاعضای هیاتهیات اجراییاجرایی نهاییتصمیم میشود.میگیرند در اساسنامه پیشــنهادبا این رییــسپیشنهادبه تصویــبیا رد مجمعشــودمیرود. و کمیتــه بینالمللی المپیــک معتقد بود که دبیــرکل و خزانهداری که توســط رییس به هیات اجرایی پیشــنهاد شود، فاقد رای هســتند، اگر میخواهید اینگونه نباشد باید مجمع عمومی در مورد دبیرکل و خزانهدار تصمیــم بگیرد تا آنها نیــز دارای حق رای باشند. با این حســاب قرار شد آنچه هیات اجرایی فعال تصویب کرده در مجمع مطرح شــود و تمــاس با IOC به بعــد از مجمع موکول شــود. در واقع قرار شــد از مجمع عمومی درخواست شود اگر موافق هستند، این اختیــار را به رییس و هیــات اجرایی بدهنــد که با IOC صحبــت و نظر آنها را جلب کنند.»

با توجه به فضایی که در مجمع عمومی کمیته نسبت به صالحی امیری و ایدههایش وجود دارد، بعید است این موضوع با مانعی مواجه شود، فقط بحث حق رای میماند که این هم خیلی با دردســر مواجه نمیشود؛ چرا کــه گزینهای که مد نظر رییس کمیته است، بعید اســت بدون برخورداری از حق رای در هیــات اجرایی، حاضــر به پذیرش این پست شود؛ در نتیجه برای گرفتن رای مجمع، تالش میشود که البته این با چیزی که ابتدا مد نظر بود، فرق دارد.

یکــی از دغدغههــای دیگــری که در ارتباط بــا مجمع پیــش روی کمیته ملی المپیک وجود دارد، اعضای مجمعی هستند که یا سرپرســتاند یا بازنشسته. حضور این افراد زمانی حایز اهمیت میشــود که قرار اســت درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک تصمیمگیــری شــود. البتــه انــگار از نظر دبیرکل کمیتــه ملی المپیــک خیلی این مســاله اهمیت ندارد؛ چون معتقد اســت انتخاباتی در کار نیســت: «در واقع از آنجا که مجمع پیش رو انتخاباتی نیســت برای حفظ جایگاه فدراسیونها و سرپرستانشان از ایــن افراد دعوت کردهایــم. در واقع اگر مجمع انتخاباتی بود طبق اساســنامه فعلی در صورت غیبــت رییس یکــی از اعضای هیات رییسه نیز میتواند در مجمع شرکت داشته باشــد اما براساس بررسیهای نهایی سرپرســتانی که عضو هیات رییسه هستند یا نیستند، میتوانند در مجمع روز سهشنبه شرکت کنند.»

او در حالی این موضوع را میگوید که اگر بخواهیم موارد قبلی یا حتی اساســنامه فعلــی را معیار قرار دهیــم، عمال این افراد نمیتوانند در مجمع شرکت کنند.

یک نکته دیگر کــه در ترکیب اعضای مجمع وجود دارد، دعوت از فریبا محمدیان است که بهعنوان خبره دعوت شده است. او دیگر سمتی در وزارت ورزش ندارد و به علت بازنشستگی مجبور به ترک پستاش (البته به صورت صوری) شده اســت. با این حال در مجمع پیش روی کمیته حضور دارد که شهنازی حضور او را اینطور توجیه میکند: «مقرراتی مبنی بر منع حضور بازنشستهها در مجمع وجود ندارد بنابراین مشکلی بابت حضور محمدیان بهعنوان خبره ورزشی در مجمع نیست.»

او در حالــی حضور این افراد بخصوص سرپرستها را توجیه میکند که اساسنامه فعلی کمیته کــه معیار برگزاری مجمع 5۲ دی ماه هم هســت و حتی انتخابات کمیته هم براســاس همان برگزار شده، میگوید، فقــط رییس یــا عضــو هیات رییســه به نمایندگی از رییس حــق حضور در مجمع را دارد و با اســتناد به این موضوع همچنان درباره حضور سرپرســتان ایهامهایی وجود دارد مگــر اینکــه موقع رایگیــری درباره اساســنامه یا تایید گــزارش مالی و ... نظر آنها لحاظ نشود. البته از آنجا که معموال در چنین مجامعی صلوات یا ایستادن، معیاری است برای رای دادن، بعید است این موضوع هم به چشم بیاید.

با مرور حــال و هوای دیــروز مجمع کمیته ملــی المپیک به یــک نتیجه کلی میرســیم: بسیار بعید اســت روز سهشنبه صالحی امیری و همفکرانــش در کمیته با مشــکلی مواجه شــوند اما جالب است که در این شــرایط دبیر کل فعلی کمیته همه تالشــش را انجام میدهد تا شاید تغییراتی که مد نظر اســت، انجام نشود و او همچنان بماند؛ خواستهای که تقریبا نشدنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.