صادقزاده، کنار میران در یکقدمی سلیمانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات کشــتی پهلوانی قهرمانی کشور در ســال 97 به میزبانی کرج برگزار شد تا پهلوان ســال 97 ایران هم معرفی شــود. مســابقاتی که در نهایت با برتری جابر صادقزاده به پایان رســید تا او برای پنجمینبار بازوبند پهلوانی را به بازو ببنــدد و در یکقدمی پهلوان باشــی ایران قرار بگیرد. مرحوم علیرضا ســلیمانی با شــش بار انتخاب شــدن بهعنوان پهلوان ایران رکورددار اســت اما صادقزاده جوان مازندرانی کشــتی ایران این شــانس را دارد که بــه رکورد علیرضا ســلیمانی برســد یا حتی از رکورد او هم بگذرد. او در عین جوانــی یکی از رکوردداران گرفتن بازوبند پهلوانی اســت.

ایران ورزشــی- تاریخ ورزش ایران پهلوانان زیادی را بــه خود دیده اســت. نامآورانی که از ســال 1323 به طور رســمی بازوبند پهلوانی را بــه بازو بســتند و نام پهلوانی را به ســینه خود زدند. افرادیکه نامشان همیشه در تاریخ ورزش ایران و بخصوص کشتی خوش درخشیده است. از مصطفی طوســی که به طور رســمی در سال 1323 برای نخستینبار بازوبند پهلوانی را به بازو بســت تا مرحوم عباس زندی و مرحوم غالمرضا تختی که در این عرصه ســرآمد هســتند. 25 پهلوان به طور رســمی بازوبند پهلوانی را در 74 سال برگزاری این مسابقات به دست آوردهاند.

از پوریای ولی تا سید حسن رزاز

انتخاب پهلوان در ایران تاریخ بسیار زیادی دارد و نام بسیاری در تاریخ ایران بهعنوان پهلوان مطرح شــده اســت. از پهلوان فیله همدانی در ســده هفتم هجری گرفته تا پهلوان محمود بن ولیالدیــن خوارزمی معروف بــه پوریای ولی در سده هشــتم و یا پهلوان سیدحسن رزاز معروف به پهلوان شــجاعت در ســده ســیزدهم به بعد نامشــان در تاریــخ کهن ایران میدرخشــد اما انتخاب پهلوان در ایران به طور رســمی و اهدای بازوبند پهلوانی به پهلوان ایران به ســال 1323 برمیگردد.

تختی سرآمد همه

در بین رکوردداران کســب بازوبند پهلوانی تعدادی از نامآوران ورزش ایران هســتند که سه بار توانستند به این مهم برسند. مصطفی طوسی نخستین کسی است که سه بار بازوبند را به بازو بســت. او در ســالهای ‪1324 ،1323‬ و 1325 شمسی ســه بار بازوبند پهلوانی را به بازو بست که گفته شــده در ســال 24 نبــرد او با پهلوان ابوالقاسم ســخدری برای بازوبند پهلوانی دو روز طول کشیده است! بعد از طوسی نوبت به جهان پهلوان احمد وفادار چوخهکار، نامدار خراســانی رسید که در ســالهای ‪133۰ ۹231،‬ و 1331 توانست سه بار پیاپی این بازوبند را به بازو ببندد.

بعد از وفادار بازوبند پهلوانی برای سه سال پیاپی به کسی رســید که واقعا شایستگی آن را به معنای واقعی کلمه داشت. غالمرضا تختی در سالهای ‪1337 ۶331،‬ و 133۸ پهلوان ایران نام گرفــت که این نام تا ابد برای او ماند و در واقع با نام تختی کلمه پهلوان معنا پیدا کرد. هیچیک از پهلوانان نامشان به اندازه غالمرضا تختی در طول تاریخ ماندگار نشد.

بعد از تختی ســالها طول کشید تا باز هم پهلوانی سه بار به این بازوبند برسد. پهلوان حمید قشنگ در سالهای ‪137۸ ،1377‬ و 13۸1 سه بار این بازوبند را به بازو بســت اما نتوانست این ســه دوره را پیاپی تکرار کند و در سالهای ۹7 و ۰۸ این بازوبنــد را به محمود محمدی و امین رشــید لمیر داد. تقریبا یک دهه طول کشید تا آرش مردانــی در ســالهای ۸۸31 و ۹۸31 و ۰۹31 ســه بار این بازوبند را به دســت آورد تا آخرین کسی باشد که سه بار به بازوبند پهلوانی رسیده است.

رکوردداران پهلوانی

در طول تاریخ 74 ســاله برگزاری مسابقات پهلوانــی ایران علیرضا ســلیمانی با شــش بار قهرمانــی و بســتن بازوبند پهلوانی بیشــترین عنوان را به خودش اختصاص داده است. علیرضا ســلیمانی که در سال ۹۸۹1 تنها طالی سنگین وزن تاریخ کشــتی آزاد را به دســت آورده بود، شش بار هم بازوبند پهلوانی را به بازو بست. البته او برای به دست آوردن این شش بازوبند یکدهه زحمت کشید. سلیمانی که لقب پهلوان باشی را به خودش اختصاص داده اســت، برای نخستین بار در ســال ۸5 این بازوبند را به دســت آورد و ششــمین و آخرین بازوبند خود را هم در ســال ۹۶ به دست آورد. او ســال ۸۶ توانست قهرمان جهان شود. سلیمانی در سالهای ‪1۶31، ۸531،‬ ‪13۶5 4۶31، 2۶31،‬ و ۹۶31 پهلوان ایران نام گرفــت. بعد از ســلیمانی ســالها عباس زندی رکــورددار پهلوانی در ایران بــود. پهلوان عباس زنــدی در ســالهای ‪1333 ،1332 ۸231،‬ و 1334 به بازوبند پهلوانی رسیده بود. سیدمحمود میــران جودوکای نامدار ایــران هم تقریبا چهل ســال بعد توانست رکورد پهلوان زندی را بشکند و با 5 دوره قهرمانی باالتــر از زندی قرار بگیرد. رکوردی که حاال یک شــریک پیدا کرده است و جابر صادقزاده توانســت با قهرمانی در مسابقات پهلوانی سال 7۹ برای پنجمینبار بازوبند پهلوانی را بــه بازو ببندد. حاال صادقزاده در کنار محمود میران قرار گرفته و یک قهرمانی دیگر تا رسیدن به رکورد ســلیمانی فاصله دارد. صادقزاده برای نخستینبار در سال 1۹ به بازوبند پهلوانی رسید اما در ســالهای 2۹ و 3۹ بازوبند را به میرزاپور و پرویز هادی داد وگرنه االن از رکورد ســلیمانی هم رد شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.