تداوم صدرنشینی «کن» در لیگ تکواندو بانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ایران ورزشــی- علی مرادی رییس فدراســیون وزنهبرداری ایــران در حالی از ارســال نامهای رســمی به فدراسیون جهانی بابت حل مشــکل کاربران ایرانی بــرای شــرکت در نظرســنجی برترین وزنهبردار ســال جهان خبر میدهد که تقریبا چند روزی از زمان آغاز رایدهی به کاندیداهای کســب عنــوان بهترین وزنهبردار مرد و زن ســال ۸1۰2 جهان میگذرد.

ســرانجام بعد از گذشــت چند روز از شــروع زمان رایدهی به کاندیداهای برتر ســال ۸1۰2 وزنهبرداری جهان در دو بخش (مــردان و زنان)، مســووالن فدراســیون وزنهبــرداری ایــران به یاد نامهنگاری رســمی و مکتــوب با تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی وزنهبرداری افتادند.

دســتاندرکاران فدراســیون وزنهبــرداری حاال بعد از گذشــت چند روز از رایگیری بهترین وزنهبردار ســال ۸1۰2 جهان ســرانجام تصمیم گرفتند بــا اعتراض به این موضــوع که چرا حق مســلم و قانونی عالقهمندان و مخاطبان به وزنهبرداری در ایران در این رایگیری نادیده گرفته شده است، نسبت به فیلتر شــدن ســایت فدراســیون جهانی و از دســترس خارج کردن آن برای کاربران ایرانــی به رییــس فدراســیون جهانی وزنهبرداری گالیه و انتقاد کنند! اقدام به نامهنگاری و مکاتبه رسمی با فدراسیون جهانی وزنهبــرداری (البته اگرچه خیلی دیر صورت گرفته و امــکان دارد خیلی ترتیب اثری هم روی آن اعمال نشــود) اما به هــر ترتیب میتواند پیشزمینهای موثر باشد برای اینکه در آینده مجددا با یک چنین شرایط مشابهی مواجه نشویم و بیخبر از همه جا در عمل انجامشــده قرار نگیریم.

بیشــک نامهنــگاری فدراســیون وزنهبرداری با سیستم بینالمللی خصوصا در این مــورد ویژه که برای «ســهراب مرادی» ســتاره این روزهای وزنهبرداری ایران یــک امر حیاتی و سرنوشتســاز در دنیای حرفهای وزنهبرداری بهشــمار مــیرود، دقیقا همــان زمانــی باید در دســتور کار قرار داده میشد که متوجه فیلتر شــدن سایت جهانی شــدیم، اما به هر حال اینک این نوشــدارو از سوی سکانداران وزنهبرداری ایران برای بهبود شــرایط حاد بهوجود آمده تجویز شده و برای اثرگذاری احتمالی در دســتور کار قرار گرفته است.

بــر همین اســاس بعد از گذشــت چنــد روز از فیلتر شــدن و غیــر قابل دســترس بودن سایت فدراسیون جهانی وزنهبــرداری برای کاربــران ایرانی، علی مرادی رییس فدراسیون وزنهبرداری گویا برای حل شدن معضل ایجادشده دست به کار شده اســت و با ارسال نامهای به تامــاش آیان رییس فدراســیون جهانی وزنهبــرداری از او درخواســت کرده که مشــکل کاربران ایرانی را برای حضور در رایگیری بهترین وزنهبردار سال ۸1۰2 دنیا هر چه سریعتر حل و فصل کند.

فدراســیون بینالمللــی همچون سالهای گذشته اقدام به انتخاب بهترین وزنهبردار ســال ۸1۰2 کــرده و در این رایگیری ســهراب مرادی با 4 وزنهبردار دیگر (یولی ایراوان از اندونزی، لیئو ژیائو جون از چین، ســیمون مارتیروسیان از ارمنستان و الشا تاالخادزه از گرجستان) برای تصاحب این عنوان ارزشمند رقابت میکند.

ســایت فدراســیون بینالمللــی وزنهبــرداری )IWF( آخریــن مهلــت شــرکت در این نظرسنجی را 31 ژانویه 11( بهمن ماه) اعالم کرده و این انتخاب با رای مردم انجام میشود.

در پایــان رقابتهــای هفتــه ســیزدهم و چهاردهــم لیــگ برتر تکوانــدو بانوان، تیم لــوازم خانگی کن با کســب دو پیــروزی همچنان صدرنشین باقی ماند.

رقابتهــای هفته ســیزدهم و چهاردهم لیگ برتــر تکواندو بانوان (جام کوثر) با حضور ۶1 تیم پیگیری شد که در پایان تیم لوازم خانگی کن توانست با برتری مقابل حریفان خود جایگاه نخست جدول را حفظ کند.

در این دوره از مسابقات تیمهای لوازم خانگــی کن، هیــات تکواندو شــمیرانات، هیات تکواندو اســتان تهران، ققنوس، هیات تکواندو البرز، هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو شمالشــرق تهران، باشگاه ورزشی داتیس یــزد، بنیاد گیــالن، هیات تکواندو استان گلستان، هیات تکواندو استان چهارمحال و بختیاری، هیات تکواندو جنوبشــرق، هیات تکواندو شهرســتان کرج، آیندهسازان لوازم خانگی کن، هیات تکواندو شهرستان بهــار و هیات تکوانــدو جنوب غرب تهران با یکدیگر به رقابت میپردازند.

دو تیــم لــوازم خانگــی کن و بنیــاد گیالن از مدعیــان اصلی این فصل رقابتهای لیگ تکواندو بانوان هستند که در نخســتین دیدارهای خود(هفته ســیزدهم) توانســتند با نتایج مشــابه ۸ بر صفــر به ترتیب تیمهــای هیات تکوانــدو ورامین و آیندهســازان لوازم خانگی کن را از پیش رو بردارند.

بنیــاد گیــالن در دومین بازی خود (هفته چهاردهم) با حساب ۶ بر 2 تیم هیات تکواندو شهرستان بهار را شکست داد و تیم لوازم خانگی کن نیز در دومین دیدار خود توانســت با نتیجه ۸ بــر صفر تیم هیات تکواندو تهران را شکست دهد.

با این نتایج هر دو تیم در امتیاز ۸2 برابر شــدند اما تیم کن به دلیل تفاضل بــرد انفرادی بهتــر جایگاه نخســت خود را حفظ کرد و نماینده گیالن نیز در رده دوم باقی ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.