جابر، عضو دایمی فهرست خروج!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در دو فصــل اخیر هــر گاه به زمان نقــل و انتقــاالت پیشفصل یــا نیمفصل نزدیک شــدهایم جابر انصاری در لیســت فروش باشگاه اســتقالل قرار گرفته است! این وضعیت در حالی بارها تکرار شــده که انصاری با اســتقالل قرارداد داشته و طبق قانون باشگاه استقالل برای خروج نام این بازیکن ابتدا بایــد رضایت بازیکن را جلب کند و بعد او را در لیست فروش قرار دهد اما هیــچگاه چنین رویهای اعمال نشــده اســت. در حالی که انصاری تا پایان فصل با باشگاه اســتقالل قرارداد دارد اما باز هم از درون باشــگاه استقالل خبر میرسد که وینفرد شــفر عالقهای به ادامه کار با جابر انصاری ندارد و این بازیکن را نمیخواهد. انصاری درباره اینکه مانند همیشه در برابر تصمیم باشــگاه ایســتادگی میکند یا نه، هنوز چیزی به زبان نیــاورده اما ظاهرا او بیمیل نیســت که اینبار باشگاه استقالل را به مقصد دیگر تیمهــا ترک کند. البته اگر انصاری پیشنهادی که مدنظرش است را دریافت کند، از استقالل جدا خواهد شد و با باشــگاهش به توافق خواهد رسید اما چنانچه او دوبــاره نتواند تیم مورد نظرش را پیــدا کنــد قطعا همچون گذشــته در تمرینات استقالل شــرکت خواهد کرد و باشگاه هم دســتش به جایی بند نخواهد بــود و نمیتواند این بازیکن را در لیســت فروش قــرار دهد. در حــال حاضر قول و قــراری که انصاری با مســووالن باشــگاه استقالل گذاشــته حول همین محور بوده و او بهدنبال تیم جدید است اما چنانچه به هر دلیل انصاری نتواند تیمی را برای آینده خــود برگزیند، اســتقالل را ترک نخواهد کرد و بالفاصلــه بعد از مراجعــت تیم از اردوی ترکیه به تمرینات باز خواهد گشت. یکی از دالیلی که اینبار باعث شــده جابر در لیســت خروج قرار بگیرد تعدد بازیکن در پست او است، اما در عین حال میبینیم که وضعیــت دیگر بازیکنان نیز هرگز بهتر از انصــاری نبوده و اســتقالل بهطور کلی ستارهای در پست وینگر یا مهاجم نداشته که نسبت به این بازیکن برتری محسوسی داشــته باشــد. به هر حال انگیزه کنونی تصمیمگیران در باشگاه استقالل این است که انصــاری را از فهرســت نیمفصل دوم کنار بگذارند و انصاری هم به اســتقاللیها امیــدواری داده که اگر تیم مورد نظرش را پیدا کرد بدون اینکه از باشگاه درخواست غرامت کند جدا میشــود، اما مساله این اســت که انصاری برای انتخاب تیم جدید وسواس زیادی دارد و قصد ندارد فوتبالش را در هر تیمی ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.