سرت سالمت مرتضی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

این قانون نانوشته اما بیرحم فوتبال است که عملکرد بازیکنان هجومی، بیشتر از مدافعان به چشم میآید. اگر گل بزنی یا پــاس گل بدهی، بهتریــن بازیکنی و اگر خــوب دفاع کنی هیــچ جایی میان بهترینهــا نداری. به تعداد انگشــتهای یک دســت، نمونــه در ذهنمــان داریم کــه عملکرد یک مدافع دیده شــده و او جایگاهی میان برترینها پیدا کرده. فابیو کاناوارو در سال 2006 که بعد از قهرمانی ایتالیا - جــام جهانی - عنــوان بهترین بازیکن را بهدست آورد.

در فوتبــال ایــران هــم بازیکنــان بسیاری هســتند که چون مدافع هستند و گل نمیزننــد، عملکرد درخشانشــان کمتر چشــمی را خیره میکند. مرتضی پورعلیگنجــی از ایــن دســت بازیکنان اســت. مدافعی شــجاع و البته خوشفکر که از جمله دالیــل موفقیت ایران در فاز تدافعی اســت. مرتضی که از سال 2015 وارد ترکیــب تیم ملی شــد و از هافبک دفاعی به دفاع مرکــزی نقل مکان کرد، حــاال جــزو باثباتتریــن و کلیدیترین بازیکنــان ایــران در جــام ملتهــای آسیا است.

مرتضی مقابل یمن و ســپس ویتنام هــم عملکــرد قابــل قبولی بــه نمایش گذاشت. شاید حریفان تیم ملی موقعیت مناسبی خلق نکرده باشــند اما در یکی، دو صحنــه، پورعلیگنجی نشــان داد که برای حفاظت از دروازه ایران به هر کاری دست میزند. این عکس را با دقت ببینید. مرتضی به زمین افتاده اما سعی میکند با سر، جلوی ضربه مهاجم ویتنام را بگیرد. فقط میتوانیم یک جمله بگوییم: «سرت سالمت مرتضی.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.