این هزار توی قهرمانی آسیا، این ایران

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

صعود ایران از گروه جام ملتهای آســیا قطعی شده و تنها تثبیت جایگاه نخســت باقی مانده که تحقق آن هم ســخت نیســت و به احتمال بســیار، ایران بهعنــوان تیــم اول از گروه باال خواهد رفت. در مرحله یک هشــتم نهایی نیز برد ایران بســیار محتمل اســت و بازی مقابل تیمهایی که در گروه خود سوم شدهاند نمیتواند دردسرســاز باشد مگر آنکه برحســب اتفاق رقیبی نصیب ایران شود که از لحاظ سوابق در دســته کهنه مدعیان قاره باشد. برخورد با چنین تیمهایی نیز چندان محتمل نیســت و تیم ملی فوتبال ایران با صدرنشینی در گروه و پیامد آن تقابل با تیمهای نسبتا ضعیف (تیمهای سوم دیگر گروهها) راه دشواری برای گذر از مرحله یک هشــتم نیز نخواهد داشــت و به احتمال بسیار در جمع هشت تیم پایانی قرار خواهد گرفت. از آن مرحله به بعد اما جام تازه برای فوتبال ایران شروع خواهد شد و رویارویی با تیمهای ریشهدار قاره، کیروش و سربازانش را به چالش خواهد کشید.

واقعیت این است که برخی تیمهای باشگاهی ایران نیز به راحتی میتوانستند از پس تیمهای یمن و ویتنام برآیند و همین امروز اگر پرســپولیس، ســپاهان و حتی اســتقالل و تراکتور بهجای تیم ملی در بازیهــای مقدماتی جام ملتهای آســیا با این تیمها بازی میکردند حاصل کارشان پیروزی بود؛ حال شاید گلهای زده و صفر گل خورده کنونی به دســت نمیآمد اما صعود قطعی بود. نام بردن از تیمهای باشــگاهی اما به معنی زیرسوال بردن پیروزیهای تیم ملی نیست و باید این تحلیل را به منظور جدی گرفتن بازیهای آتی با رقبای ســختتر، راهبردی و دلسوزانه تلقی کرد.

بحث اصلی در مواجهه با تیمهای بزرگ البته تنها کســب پیروزی هم نیست، مســاله انتخاب نوع بازی است که چهار ســال قبل در مواجهه با عراق در مرحله حذفی هرگز در تیم کیروش شــیوه مناسبی وجود نداشت و آنچه موجب گردید فوتبال ایران به رغم تمام شایســتگیها از رسیدن به مراحل باالتر باز بماند فقدان استراتژی و بازی کامال احساسی بود. اکنون نیز ممکن است در مواجهه با تیم ملی عربســتان در همان مراحل حساســیتهای کاذب فوتبال ایران را به دردسرهایی جــدی دچار کند که باید از همین امروز به لحــاظ ذهنی بازیکنان را آماده تقابل احتمالی با تیم ملی عربستان که آماده وارد جام شده، کرد.

بازیکنان تیم ملی به خودی خود مردان میداندیدهای محســوب میشوند و غالب آنها نیز تجربه بازی در جام جهانی را دارند اما فضا و اتمســفر بازی در جام ملتهای آسیا اساسا با حضور در جام جهانی و حتی بازیهای انتخابی آن متفاوت اســت و مســائل درون اردویی، روحیه، اتحاد تیمی و انگیزههای شخصی و تیمی نقش انکارناپذیری در موفقیتها ایفا میکند.

این «شاید» پیش از جام ملتهای آسیا نیز وجود داشت که بازیکنان تیم ملی به واســطه تقابل با اسپانیا، پرتغال و مراکش و خلق آن بازیهای به یادماندنی در روســیه 2018 انگیزهای در رقابت با تیمهای مدعی آسیا نداشته باشند اما همین جام چهل ســال و اندی است به سبب همین بیتفاوتیها و گاه ناداوریها به ایران نرســیده که باید نوع نگاه به جام ملتها را تغییر داد. بیشبهه ترکیب کیروش و بازیکنان جامجهانیدیده بهترین فرصت ممکن اســت تا این جام به فوتبال ایران بازگردد اما چگونگی رســیدن به آن نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد و الزم اســت بازیکنان تیم ملی با آگاهی کامل از ضعف و قوتهای رقبای جدی خود در آینده وارد عرصه رقابت شوند و از حساسیتهای کاذب نیز عمیقا دوری کنند.

اگــر عراق برای صعود از گروه به پیروزی مقابل ایران نیاز داشــت، میشــد چالش تقابل با این تیم را برای آبدیده شــدن تیم ملی در راه رسیدن به قهرمانی جام ملتهای9102 آسیا مفید تلقی کرد اما از بد ماجرا عراق نیز صعودش قطعی شــده و بازی بعد از آن با تیم ســوم گروهها نیز نمیتواند محکهایی جدی برای تیــم ملی باشــد. در واقع تیم ملی بــدون اینکه در کوران یک رقابت حســاس و نفســگیر قرار بگیرد تا مرحله یک چهارم یعنی یک مرحله بعد از یک هشتم جلو خواهد رفت.

در این شــرایط تمــام برنامهریزیها و ریزبینیهایی کــه همواره از کیروش دیدهایم باید در این مراحل نمود پیدا کند و بازیکنان نیز با دوری از حاشــیهها و التهاب کاذب مقابل رقبا قرار بگیرند تا اتفاقی که چهار ســال قبل مقابل عراق رخ داد احتماال مقابل دیگر تیمها بخصوص عربســتان که آمادگیاش عمیقا به چشم میآید تکرار نشــود. تصویری که اکنون از جام ملتهای آسیا پیش رویمان قرار گرفتــه با تصویری که به زودی در مراحل یک چهارم نهایی به بعد تجربه خواهیم کرد بسیار متفاوت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.