دژاگهرا۰۹دقیقهدرزمیندنبالکنید

حاضــر در فــاز حمله، پشــت دو مهاجــم اصلی تیم اســت. تکل میزنــد، توپ میگیــرد، پاس میدهــد و موقعیت میســازد. به وقتــش هم عقب میآیــد و کمربنــد میانــی را محکــم میکند تا تهدیــدی بــرای دروازه به وجــود نیاید. این مســیری اســت که چشــمان بیننده طــ

Iran Varzeshi - - فوتبــــال شـــــهر -

اشکان دژاگه را باید ســورپرایز بیچون و چــرای کــیروش در جام ملتهای آســیا بدانیم؛ بازیکنی که شــاید کمتر کسی فکرش را میکرد در ایــن رقابتها بازیکن ثابت تیم کــیروش باشــد. در هر دو بــازی اول ایران در امــارات، ثابت بــود و در تمام دقایق بازی همچون یک فرمانده در زمین مســابقه ظاهر شد؛ برگ برندهای که شاید هرگز کسی تصور احیای اینچنینیاش را نداشت.

کیروش اما اینقدر برای بازگشت دژاگه به روزهای خوب صبر کرد تا در حساسترین دورهای که همه چشــم به قهرمانی تیم ملی ایران دوختهانــد، از کاپیتان قدرتمند تیمش رونمایی کند. اشــکان حاال در تیم ملی مثل ســتاره میدرخشــد و نقش قابل توجهی در بازی هماهنگ و کارهــای ترکیبی مهاجمان دارد، ضمن اینکه او در طول دو بازی گذشته مقابل یمن و ویتنام نشــان داده خود را تنها به بازی در فاز حمله محدود نکرده و در خط میانی هم عصای دســت دیگر بازیکنان بوده است.

اشــکان دژاگــه در بازی با یمــن بعد از مدتهــا بهعنوان بازیکــن ثابت تیم ملی گل دوم ایران را به ثمر رساند و بعد از آن در بازی بــا ویتنام یکی از درخشــانترین بازیهایش را به نمایش گذاشــت، طــوری که ثابت کرد عالوه بر گلزنی، تــکل میزند، توپ میگیرد، در حمله شــرکت میکنــد و به وقتش کمی عقبتر میآید و کمربند میانی تیم را در کنار امید ابراهیمی مستحکمتر میکند.

اشــکان در همین دو بازی نشان داده به هیچ عنوان بازیکن منفعلی نیست که منتظر بمانــد یارانش او را صاحب توپ کنند تا برای موقعیتســازی جلو برود؛ تعبیر اشتباهی که خیلی از منتقدان دربــاره نوع بازی او مطرح میکردنــد و در این دوره از رقابتها دژاگه با بازی تاثیرگذار خود تا اینجا عکس آن را ثابت کرده است.

او در نیمــه اول بازی با ویتنام، پشــت دو مهاجــم اصلی قرار گرفــت و با به گردش درآوردن خــوب توپ، مالکیت را به نفع ایران تغییــر داد. دژاگــه در نیمه اول مســابقه با ارســال یک پاس در عمق، ســامان قدوس را در موقعیت گل قرار داد اما شوت این بازیکن با واکنش خوب گلر حریف به کرنر فرســتاده شــد. در ادامه کاپیتان تیم ملی با کمک وریا غفوری و همچنین اضافه شــدن قدوس و دیگر مهاجمــان، کارهای ترکیبی خوبــی را ترتیب دادند که نتیجه این کارهای ترکیبی، هیچ گلی برای ایران در بر نداشت.

بعد از جام جهانی و افتی که دژاگه به دنبال مصدومیت و قرار نداشتن در شرایط بازی داشت، خیلی از کارشناســان قرار گرفتن او را در ترکیب ثابت تیم ملی بعید و دور از ذهن میدانستند. اما کیروش همانطور که در روزهای بدون تیم ماندن دژاگه، او را از فهرست خود خارج نکرد، اعتمادش به او را حفظ کرد و در هر دو مسابقه جام ملتها، اشکان را در ترکیب ثابت تیمش قرار داد، آن هم نه بهعنوان یک لژیونر بلکه بهعنوان بازیکنی از تیم فوتبال تراکتورسازی.

گرچــه خیلیهــا حضــور دژاگــه در تراکتورســازی را حاصــل رفاقــت کیروش و مالک باشگاه تراکتور میدانستند اما حضور این بازیکن در لیگ ایران، در کنار مســاله باال رفتن سن او، این تصور را به وجود میآورد که دژاگه موفق به تکــرار عملکرد خود در تیم ملی ایران پیش از مصدومیت نشود.

اشکان هم البته چشمش را بر آنچه در تمام این ســالها بر او گذشته نبسته است. او خوب میداند کیروش چگونه مقابل همه انتقادهایی ایســتاد که به دعوت شدن او در زمان بیتیمی مطرح میشــد. بدون شــک از همــه حرف و حدیثهایــی هم که درباره باال بودن ســنش و شاید رو به پایان بودن فوتبالش مطرح میشده هم آگاه است و همه اینها باعث شده جام ملتها برای اشکان فرصتی باشد بهمنظور اثبات خیلی از واقعیتهایی که در تمام طول این مدت بابت آنها مقابل منتقدان سکوت کرده است.

دژاگه همان رهبری است که کیروش برای تیمش میخواهد. به همان اندازه قابل اعتماد و حاضر در تمام نقاطی از زمین که نیاز به او حس میشود. دژاگه در همین دو بازی گذشته نشان داده بیش از آنکه جنگنده باشد، رهبر و فرمانده خوبــی برای تیم ملی اســت. همین ویژگی در کنار عملکرد خوب و درخشــانش، دژاگه را به گزینهای برای ثابت شــدن در تیم ملی تبدیل کرده است.

در روزهایی که گفته میشود شاید آخرین بازیهایــی باشــد که کیروش نشســتن روی نیمکــت تیم ملــی را تجربه میکنــد و بدون شــک از تمام داشتههایش برای به جا گذاشتن خاطرهای خوش اســتفاده میکند، دژاگه همان برگ برندهای اســت که میتواند کیروش را در رسیدن به خواسته خود کمک کند.

در روزهایی که گفته میشود شاید آخرین بازیهایی باشد که کیروش نشستن روی نیمکت تیم ملی را تجربه میکند و بدون شک از تمام داشتههایش برای به جا گذاشتن خاطرهای خوش استفاده میکند، دژاگه همان برگ برندهای است که میتواند کیروش را در رسیدن به خواسته خود کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.