آغاز کریخوانی برای عراق

اینجا هر روز میتوانید توییتها و پستهای ورزشی کاربران شبکههای اجتماعی را بخوانید.

Iran Varzeshi - - فوتبــــال شـــــهر -

ایران ورزشی: عربستان، ششمین صعود کننده جام. آرمن ساروخانیان: عکسی از بازی استرالیا - فلسطین که حســاب رسمی جام ملتها منتشر و شعار مسابقات رو یادآوری کرده: «آسیا را متحد کنیم». تورنمنت اما برای ایرانیها کارکرد عکس داشــته و همدیگه رو تو شبکههای اجتماعی شقه شقه میکنن! فیــــک اســـتار: پیکان حکم توقیف اموال پرسپولیس را بهخاطر 400 میلیــون مبلغ رضایتنامه مســعود همامی گرفت. گلــری که حمید درخشــان خرید. خــود همامی هم طلب 08۷ میلیونــی بابت یک بازی از باشــگاه دارد، تخفیف هم نمیدهد. هرگاه از برانکو ســیر شدید، یاد این دوســتان بیفتید که میخواهند باشگاه را در اختیار بگیرند. :Amichak باالخره تیم ملی بــه خاطر رضاییان یه تیــم نچســبه و بــراش آرزوی باخت میکنیــد؟! یا رضاییان نقطــه قوت ایران در سمت راســته و نبودش باعث تضعیف تیم؟!؟! تکلیف رو روشــن کنیــد اون تو ترکیب باشه خوبه یا نباشه خوبه؟! ِف ِر ْشته: تــو صــدا و ســیما وقتــی بخواهند گزارشگری رو تنبیه کنن، بازیهای شرق آســیا رو میدن بهشــون! با اون اسمها و قیافههای مثل هم. ژاماسب: پــا به توپهــای ویران کننــده وریا رو دیدیــد؟ و هفتــه پیــش ســانترهای عالی رامین رضاییــان رو؟ قبال یه مهدی مهدویکیا داشــتیم این دو تا ویژگی رو با هم داشت. چامارتین: بیرانوند برگرده ایران بهعنوان سلطان کلینشیت اعدامش میکنند. کوزت: یادم اومــد االن که مســلمان دیگه تــو پرســپولیس نیســت، تیــم ملیش بازم پرسپولیســه یا عوض شــده و شده ذوب آهن؟ نِ ِمسیس: بــه ویتنامــی که هنوز صد ســال از جنگــش بــا آمریــکا نگذشــته 2 تا گل میزنید؟ چشم پوریای ولی روشن. هافبک وسط: کــیروش میگــه تعجب کــرده که ترابی با این ســطح چرا هنوز تو آسیا بازی میکنه. عزیزم همین االن ژاوی هم با اون سطح داره تو آســیا بازی میکنه هر سال هم میخوره به پرســپولیس و با ناراحتی حذف میشه میره خونهشون. سیندرالتاجابی: این نمیدونه نقطهضعفهای ما سردار و طارمیاند که جفتشون تا االن فقط پنجتا گل زدن. منصور اینانلو: االن کیروش روبهروی آینه نشســته خودش رو نگاه میکنه و زیر لب میگه پیر نشــو لعنتی! چرا امروز نه به برانکو چیزی گفتی نه به منتقدا. ولگرد اسکی باز: بهتریــن اتفــاق بــرای دهنمکی اینه که عراق و یمن مســاوی کنــن؛ آخرش شــریفینیا و اکبر عبدی بیان وسط زمین برقصن. سعیدم: چهار ســال انتظار کشــیدیم واســه یه انتقام باشــکوه. پنج روز دیگه بیشــتر نمونده... زد اچ: حریف هر کی میخواد باشــه، به جز برد هیچی ما رو راضی نمیکنه. ‪:Amin Faghih‬ اینکه بعد دو تــا بازی تعداد گلهای زدهمون از امتیازامون بیشتره، نشون میده عراق باید جمع کنه واســه بازی آخر بره ترکیه. میتی: اشــکان دژاگــه هــم از اوناییــه که نمیخــواد با این حقیقت که کچل شــده کنار بیاد. کلی جنسن: جام ملتها باردیگر بــه ما یاد آوری کرد که الزم نیست توی بازیهای تیمهای اروپایی به دنبال زیباییهای فوتبال باشیم. ما همون ایرانی هستیم که جادوگر و آقای گل جهــان رو به دنیا معرفــی کردیم. ما تیم ملی ایرانیم. کشوری که زیبایی رو به فوتبال آسیایی هدیه کرد. الوا: احمدی اینقد اسم بازیکنهای ویتنام مغزش رو داغون کرده میگه: حاال صحنه موقعیت گل آهستهمون رو میبینیم. آرش کماکانگیر: خوبــی بازی مهــدی طارمی اینه که نمیشــه آنالیزش کرد چون خودش هیچ ایدهای نداره قراره چیکار کنه. :ChrtNgoErf یکی باید بــه طارمی بگه دایوهات رو االن بزن. مرحلههای باالتر ویایآر داره.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.