برنامه کامل مسابقات جام ملتهای آسیا

Iran Varzeshi - - فوتبــــال شـــــهر -

رقابتهای فوتبال جام ملتهای آســیا 2019 امارات از 15 دی آغاز شده و 12 بهمنماه با مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید. برنامه کامل این بازیها به تفکیک روز و گروهبندی و ســاعت برگزاری بازیها به شرح زیر است:

مرحله گروهی

بازی شماره /1 گروه امارات یک ..................................................................................................................... بحرین یک بازی شماره /2 گروه صفر ....................................................................................................................... اردن یک بازی شماره /3 گروه یک ................................................................................................................................ هند 4 بازی شماره /4 گروه سوریه صفر ................................................................................................................ فلسطین صفر بازی شماره /5 گروه چین 2 .............................................................................................................................. قرقیزستان یک بازی شماره /6 گروه کرهجنوبی یک ............................................................................................................ فیلیپین صفر بازی شماره /7 گروه D ایران 5 .............................................................................................................................. یمن صفر بازی شماره /8 گروه D عراق3 ................................................................................................................................... ویتنام2 بازی شماره /9 گروه E عربستان4 ................................................................................................................. کرهشمالی صفر بازی شماره /10 گروه ............................................................................................................................. ترکمنستان 2 بازی شماره /11 گروه ازبکستان 2 ...................................................................................................................... عمان یک بازی شماره /12 گروه قطر 2 ................................................................................................................................. بازی شماره /13 گروه بحرین صفر ........................................................................................................................... تایلند 1 بازی شماره /14 گروه ............................................................................................................................. سوریه صفر بازی شماره /15 گروه هند صفر ............................................................................................................................. امارات 2 بازی شماره /16 گروه فلسطین صفر .................................................................................................................... استرالیا3 بازی شماره /17 گروه فیلیپین صفر .............................................................................................................................................. چین 3 بازی شماره /18 گروه قرقیزستان صفر ....................................................................................................... کرهجنوبی یک بازی شماره /19 گروه صفر .............................................................................................................................. ایران2 بازی شماره /20 گروه یمن صفر .............................................................................................................................. عراق 3 بازی شماره /21 گروه ..................................................................................................................... عربستان 2 بازی شماره /22 گروه کرهشمالی صفر ............................................................................................................................... قطر6 بازی شماره /23 گروه عمان صفر ......................................................................................................................... ژاپن یک بازی شماره /24 گروه ترکمنستان - ازبکستان/ نتیجه در شماره بعدی روزنامه

دوشنبه، 24 دیماه 1397 بازی شماره /25 گروه |A امارات - تایلند، ساعت ،19:30 ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین بازی شماره /26 گروه |A هند - بحرین، ساعت ،19:30 ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سهشنبه، 25 دیماه 1397 بازی شــماره ۷2/ گروه |B فلسطین - اردن، ساعت ،1۷:00 ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی بازی شــماره /28 گروه |B استرالیا - سوریه، ساعت ،1۷:00 ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

چهارشنبه، 26 دیماه 1397 بازی شماره /29 گروه |C کرهشمالی - چین، ساعت ،1۷:00 ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی بازی شماره /30 گروه |C قرقیزستان - فیلیپین، ساعت ،1۷:00 ورزشگاه رشید شهر دبی بازی شماره /31 گروه |D ایران - عراق، ساعت ،19:30 ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی بازی شماره /32 گروه |D ویتنام - یمن، ساعت ،19:30 ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 27 دیماه 1397 بازی شماره /33 گروه |F عمان - ترکمنستان، ساعت ،1۷:00 ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی بازی شماره /34 گروه |F ژاپن - ازبکستان، ساعت ،1۷:00 خلیفه بن زائد شهر العین بازی شماره /35 گروه |E عربستان - قطر، ساعت ،19:30 ورزشگاه زائد شهر ابوظبی بازی شماره /36 گروه |E لبنان - کرهشمالی، ساعت ،19:30 ورزشگاه شارجه شهر شارجه

یک هشتم نهایی

یکشنبه، 30 دیماه 1397 بازی شماره ۷3/ دیدار تیم اول گروه | تیم سوم برتر یکی از گروههای ساعت ،14:30 ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی بازی شماره /38 دیدار تیم دوم گروه | تیم دوم گروه ساعت ،1۷:30 ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین بازی شماره /39 دیدار تیم اول گروه | تیم سوم برتر یکی از گروههای ساعت ،19:30 ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی دوشنبه، اول بهمنماه 139۷ بازی شماره /40 تیم اول گروه | تیم دوم گروه ساعت ،14:30 ورزشگاه شارجه شهر شارجه بازی شماره /41 تیم دوم گروه | تیم دوم گروه ساعت ،1۷:30 ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین بازی شماره /42 تیم اول گروه | تیم سوم برتر یکی از گروههای ورزشگاه زائد شهر ابوظبی سهشنبه، 2 بهمنماه 139۷ بازی شماره /43 تیم اول گروه | تیم سوم برتر یکی از گروههای ساعت ،16:30 ورزشگاه رشید شهر دبی بازی شماره /44 تیم اول گروه | تیم دوم گروه ساعت ،19:30 ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی چهارشنبه، 3 بهمنماه 139۷ (استراحت برای حضور تیمها در مرحله یک چهارم نهایی)

یک چهارم نهایی

پنجشنبه، 4 بهمنماه 1397 بازی شماره /45 برنده بازی شماره ۷3 - برنده بازی شماره 40 ساعت ،16:30 ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی بازی شماره /46 برنده بازی شماره 38 - برنده بازی شماره 39 ساعت ،19:30 ورزشگاه ورزشگاه آلمکتوم دبی

جمعه، 5 بهمنماه 1397 بازی شماره ۷4/ برنده بازی شماره 43 - برنده بازی شماره 44 ساعت ،16:30 ورزشگاه زائد شهر ابوظبی بازی شماره /48 برنده بازی شماره 42 - برنده بازی شماره 41 ساعت ،19:30 ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین شنبه و یکشنبه، 6 و ۷ بهمنماه 139۷ (استراحت برای حضور تیمها در مرحله نیمه نهایی)

نیمه نهایی

دوشنبه، 8 بهمنماه 1397 بازی شماره /49 برنده بازی شماره 46 - برنده بازی شماره 45 ساعت ،1۷:30 ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین سهشنبه، 9 بهمنماه 139۷ بازی شماره /50 برنده بازی شماره ۷4 - برنده بازی شماره 48 ساعت ،1۷:30 ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی چهارشنبه و پنجشنبه، 10 و 11 بهمنماه (استراحت برای تیمهای فینالیست)

فینال

جمعه، 12 بهمنماه بازی شماره /51 برنده بازی شماره 49 - برنده بازی شماره 50 ساعت ،1۷:30 ورزشگاه زائد شهر ابوظبی *** جمعه و شنبه، 28 و 29 دیماه 139۷ (استراحت تیمها جهت حضور در مرحله یک هشتم نهایی) از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه مییابند و عالوه بر آن، 4 تیم سوم گروههای ششگانه که بهترین نتایج را کسب کردهاند صعود میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.