ایران-عراق در حداقل حساسیت

Iran Varzeshi - - فوتبــــال شـــــهر -

ازکدام حساســیت بازی ایران-عراق درجام ملتهای 9102حرف میزنیم؟ آیا بازنده ازصعود بازمیماند؟ آیا در پس این شکست حذفی در کار است؟ پیشزمینه ذهنی شکست چهارسال قبل مقابل عراق باعث شده تا نگاهی انتقامی به بازی آتی شــود در حالی که آن بازی در موقعیتی برگزار شد که فقط یک تیم به مرحله بعد میرفت و حتی اگــر در مرحله مقدماتی ایــران بتواند عراق را شکســت دهد که احتمالش کم نیست، هرگز به اندازه بردی که عراقیها چهارســال قبل مقابل ایران تجربه کردند، حالوت و شیرینی نخواهد داشت. تحلیل اینکه برتری در بازی آتی مقابل عراق انتقام بازی چهارسال قبل را میگیرد بسیارغلط است و چنانچه فوتبال ایران میخواهد طعم همان شکســت را بر پیکر فوتبال عــراق وارد آورد باید در مراحل حذفی منتظرعراق باشد که بسیار هم بعید اســت این تیم تاب رسیدن به مراحل باالتر را داشــته باشد تا دوباره رخ در رخ تیــم ملی فوتبال ایران قرار بگیرد. چهارســال پیش ایران در شرایطی مقابل عراق حذف شد که بازی درمرحله حذفی برگزار میشد و مضاف بر آن تصمیمهای داور استرالیایی نیز زخم عمیقی بر پیکر فوتبال ایران وارد آورد. شرایط آن بازی با دیداری که قرار است چهارشنبه با عراق برگزار شــود، در هیچ مقیاســی برابری نمیکند. تنها مســاله بین ایران و عراق یک تقابل ســنتی است که همواره میان دو کشور حساسیتهایی ایجاد کرده که البته در ســالهای اخیر این حساســیت ســنتی به پایینترین سطح خود رسیده اســت. به هر حال بازی آینده با تیم ملی عــراق با هر نتیجهای همراه شــود منجر به صعود دو تیم خواهد شــد و چه بســا عراقیها برای حفظ خود بازیکنان اصلی را هــم راهی این میــدان نکنند و همین تاکتیک هم از ســوی کارلوس کیروش اعمال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.