تیم ملی به دبی رسید عراق تمرینش را به روی خارجیها بست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

* اعضای تیم ملی ســاعت 15 یکشــنبه هتل روتانا را به مقصد دبی تــرک کردند. تعدادی از هواداران تیم ملــی با حضور در هتل محل اقامت ملی پوشان آنها را بدرقه کرده و برای آنها در دیدار با عراق آرزوی موفقیت کردند. همچنین پلیــس ابوظبی اتوبوس تیم ملی را تا هتل محل اقامتش در دبی اســکورت کرد. پس از گذشت حدود 2 ساعت ملیپوشان وارد دبی شد و بازیکنان پس از ورود به هتل در اتاقهای خود مستقر شدند. کاروان تیم ملی عراق هم عصر دیروز (یکشــنبه) از ابوظبی به دبی رســید تا خود را برای این دیدار آماده کند. بازیکنان تیم ملی صبح دیروز (یکشــنبه) در سالن بدنسازی حضور یافته و تمرین کرده بودند.

* هنــگام خروج بازیکنان تیم ملــی از هتل و در حالی که تعدادی از هواداران مشغول گرفتن عکس و امضا از بازیکنان بودند علیرضا جهانبخش با ســواالت هواداران تیم ملی روبهرو شد. جهانبخش در حالی که پیرامون وضعیتش با سواالت هواداران روبهرو شد خطاب به آنها گفت: «خدا را شکر خیلی وضعیت پایم بهتر اســت، در این مدت هم با تیم تمرین کردم، هیچ مشــکلی دیگری ندارم، از نظر بدنی هم وضعیتم خوب اســت و امیدوارم بتوانم برای تیم ملی بازی کنم.»

* قطریها با برد 6 گله مقابل کره شمالی توانستند رکورد پرگلترین پیــروزی این دوره جام ملتها را فعال از ایــران بگیرند اما بهترین پیروزی تاریخ جام ملتها همچنان برای ایران است. در سال 1976 تیم ملی ایران توانســت در تهران 8 بار دروازه یمــن جنوبی را باز کند و این تیم کوچک آسیایی را به شکلی عجیب از جام کنار بزند.

* وبســایت لیگ برتر انگلیس اشــتباه عجیبی در مورد سون هیونگ مین انجام داده اســت. آنها در مــورد وضعیت کنونی او اعالم کردند که به همراه تیم ملی ژاپن در جام ملتهای آسیا شرکت کرده که همین اتفاق، به ســوژهای برای حساب کاربری جام ملتها در توییتر تبدیل شده است. این حساب کاربری با انتشار این عکس نوشت: «هی لیگ برتر! ما فکر نمیکنیم که این اطالعات درست باشد.»

* توییتر مســابقات جام ملتهای آســیا 2019 امــارات گل دوم زیبای ســردار آزمون، ســتاره تیم ملی کشــورمان مقابل ویتنام را به نمایش گذاشــت و دریبل تماشــایی سردار را بهعنوان ســوژه خندهدار مطرح کرده است. در این صحنه سردار دومین بازیکن ویتنام که دود مان نام داشــت را به شــکل زیبایی از پیشرو برداشت و این مدافع نتوانست توپ را دور کند که همین صحنه سوژه خنده شده است.

* رییس کمیته پزشــکی جام ملتهای آسیا اعالم کرد که 42 نمونه آزمایش دوپینگ از بازیکنان حاضر در جام ملتهای آسیا گرفته شده است و این نمونهها به شهر نیو دهلی در هند فرستاده شدهاند تا جواب نهایی هرچه سریعتر آماده و در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گیرد. این نمونهها روز شنبه بعد از دیدار تیم ملی عربستان برابر لبنان به هند فرستاده شدند.

* این دوره از بازیهای جام ملتهای آسیا در حالی در امارات برگزار میشود که حضور پرتعداد خبرنگاران شرق آسیا در آن کامال مشهود است. ایــن اتفاق در جریان دیــدار دو تیم ملی ژاپن و عمان در ورزشــگاه زاید اسپورت سیتی کامال به چشــم آمد، در حالی که کشورهای غرب آسیایی شــرکتکننده در این بازیها تعداد متعادلتری از خبرنگاران و عکاسان را به همراه خود دارند.

* تیم ملی فوتبال عراق از ســاعت 16:۳0 دقیقه دیروز (یکشنبه) در دبی تمرینات خود را برای بازی ســوم مرحلــه گروهی مقابل ایران پیگیری کرد اما در شــرایطی که نمایندگان رســانههای گروهی برای پوشــش تمرین تیم ملی عراق به محل تمریــن این تیم مراجعه کردند مدیر رســانهای تیم ملی این کشــور اعالم کرد تنها رســانههای عراقی میتوانند اخبار تمرینات این تیم را پوشــش بدهند. این در حالی است که تعدادی از خبرنگاران رســانههای مختلف برای پوشش تمرین عراق بــه محل تمرین این تیم مراجعه کردند اما مســووالن تیم ملی فوتبال این کشــور و مدیر رســانهای عراقیها ضمن عذرخواهــی اعالم کردند بازیکنان این تیم ممنوعالمصاحبه هســتند و همچنین تمرین این تیم روی خبرنگاران عراقی باز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.