دژاگه: قاعده فوتبال میگوید بازی به بازی جلو برویم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشکان دژاگه که در دومین بازی هم نمایش بسیار خوبی ارائه داد، در خصوص عملکرد تیم ملی مقابل ویتنام گفت: «ما خــوب کار کردیــم و حقمان بــرد بود، ویتنام تیم خوبی بود که خیلی میدوید و البته مرتب به فکر ضد حمالت بود ولی خوشحالم که برنده شدیم.»

وی در خصوص دیدار آینده تیم ملی مقابل عــراق گفت: «ما مرحله به مرحله فکر میکنیم. خوشحالیم که به دور بعد صعود کردیم ولــی باید قبول کنیم یک بازی سخت با تیم ملی عراق داریم.

مــا از امروز برای بازی بعدی تمرین میکنیم. تیم عراق همیشــه خوب بازی میکنــد و فقط 4 روز زمــان داریم که برای ایــن بازی مهم ریــکاوری کنیم و آماده بازی شویم.»

کاپیتان تیم ملی در پاســخ به این ســوال که آیا بازی با عراق بهترین بازی گروه اســت یا خیر گفــت: «چرا که نه؟ بــازی عراق و ایران همیشــه بازی تاپی محسوب میشــود. ما االن شرایط خیلی خوبی داریم و تــالش میکنیم که بازی بعدی را هم ببریم.»

دژاگه در خصوص اینکه آیا بازیکنان تیم ملی به قهرمانی فکر میکنند یا خیر گفت: «اصال به این مســائل در شــرایط فعلی فکــر نمیکنیم، ما فقــط بازی به بازی فکر میکنیم چون تیمهای بزرگی مثل ژاپن، استرالیا و کره در این مسابقات حضور دارند، پس قاعــده فوتبال این را میگوید که بازی به بازی جلو برویم.»

وی در خصــوص اینکــه بــه نظر میرسد ســطح داوری مســابقات جام ملتهای آســیا کمی پایین اســت و آیا این موضوع نگرانی اعضــای تیم ملی را در پی دارد یا خیر گفت: «این چیزها در فوتبال هست و خواهد بود. ما این مسائل را میدانیم. چهار سال قبل هم متاسفانه این مساله در بازی با عراق به ما ضرر زد، به خاطر همین اســت که میگویم باید باهوش باشیم.

البته ســعی کنیم باهوش باشــیم و نگذاریــم بازیمان خراب شــود. یعنی بایــد با دقت فوتبال بازی کنیم. در بازی ویتنام هم متاســفانه داور دو کارت زرد به بازیکنــان ما داد که اصــال بازیکنان ما مســتحق دریافــت کارت نبودند. من امیــدوارم آنقدر باهوش باشــیم که این مسائل اصال به ما ضربه نزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.