احتمال تقابل عربستان و ژاپن در یک هشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم ملی قطر موفق شــد با نتیجه 6-صفر کره شمالی را شکست دهد و با تفاضل گل بهتر نسبت به عربستان در صدر جدول قرار گیرد. قطریها اکنون برای صعود بهعنوان تیم نخســت تنها به یک امتیاز دیدار با عربســتان احتیاج دارند.

تیم نخســت گروه پنجم که از بین قطر و عربســتان انتخاب میشــود، باید با تیم دوم گروه چهارم که ایران در آن قرار دارد بازی کند اما تیم دوم گروه پنجم سرنوشــت ســختتری خواهد داشــت. تیم دوم که فعال عربســتان ســعودی است، باید با صدرنشــین گروهی که ژاپن در آن قرار دارد، دیدار کند.

بــه عبارتی اگر ژاپن رونــد فعلی را ادامــه دهد و با سرگروهی کارش را به پایان برساند، از بین عربستان و قطر با یکی جدال خواهد داشت که هر یک سختی خاص خود را دارند اما تقابل با عربســتان دیداری کالسیک و هیجان انگیز را رقم خواهد زد.

دیداری که یادآور فینــال خاطره انگیز جام ملتهای 2000 خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.