پیتزی: ژاپن یا عراق؟ فرقی ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خــوان آنتونیو پیتزی دربــاره اینکه شــاید تیم در مرحله بعد با قرعه سختی مواجه شود و در مرحله یک هشتم نهایی به عراق یا ژاپن برخــورد کند، گفت: «ما میخواهیم بازی خوبی را مقابل قطر انجام دهیم و برایمان مهم نیست که دیگران چه میکنند. ما بــر روی کار خودمان تمرکز داریم و اصال به این فکر نمیکنیم که ژاپن یا عــراق یا هر تیم دیگــری چه برنامهای دارند و میخواهند چه کار کنند.»

سرمربی آرژانتینی تیم ملی عربستان درباره حســین المقهوی گفت: «او اگرچه در اردوی آمادهســازی ما حضور نداشــت اما در تمرینات اخیر درخشان ظاهر شده. مقهوی تعهد کامل، تمرکز و تالش بسیار زیادی داشــت و نشان داد که یک بازیکن خوب و حرفهای اســت. شما دوست دارید بازیکنانی اینچنینی را در ترکیب داشــته باشــید. امیدوارم او آرام نگیرد! ما فشار را برایش بیشتر و بیشــتر میکنیم تا سطح کیفیاش افزایش یابد و در سطح باالتری بازی کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.