تصمیم جنجالی سرمربی سوریه؛ کنار گذاشتن سومه و صالح

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم ملی ســوریه پس از ناکامی مقابل فلســطین و اردن ســرانجام سرمربی آلمانی خود را کنار گذاشت و حاال با فجــر ابراهیــم کار را جلو میبرد. در شــرایطی که سوریه یک بازی بســیار مهم را مقابل اســترالیا در پیش دارد، فجر ابراهیم تصمیمی جنجالــی گرفته و در نظــر دارد دو بازیکن تیم ملی ســوریه را از ترکیب اصلی کنار بگذارد.

عمر الســومه گرانترین بازیکن ایــن تیم کــه در دو بازی نخســت نتوانست گل بزند یا موقعیت خاصی خلق کند، نخستین بازیکنی است که از ترکیب کنار گذاشــته خواهد شد. او که در االهلی عملکرد بسیار خوبی داشــت، در تیم ملی نتوانســته فرم همیشــگی را پیدا کند و پایینتر از حد انتظار ظاهر شده است.

بازیکن دیگر احمد صالح مدافع این تیم خواهد بود. با کنار گذاشــتن این دو بازیکن باید دید فجر ابراهیم چه ترکیبــی را در مقابل اســترالیا اســتفاده میکند. سوریه برای صعود بهعنوان تیــم دوم باید اســترالیا را شکســت دهد و حتی امکان دارد با نتیجه تســاوی نیز نتوانــد بهعنوان بهترین تیم سوم راهی مرحله حذفی شود. شاید هم ســوریه حریف ایران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.