کی روش: برای قهرمانی تیم کامل می خواهیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کارلوس کیروش بعد از پیروزی دوم تیم ملی مقابل ویتنام و مســجل شــدن صعود ایران بــه مرحله بعد در مصاحبه با سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا گفــت: «در فوتبال، بازی بعدی همیشــه مهمترین بازی است و تقابل با عراق برای ما یک بازی حیاتی بهشمار میرود. از حاال هر کاری که انجــام میدهیم، برای بازی عراق خواهد بود؛ دیداری که باید با تمرکز باال مقابل آنها بازی کنیم. هر دو تیم برای کسب صدر جدول و حفظ اعتبار با یکدیگر خواهند جنگید. هر کاری که الزم باشــد انجام میدهیم تــا در بازی بعدی از عراق بهتر باشیم.»

وی افــزود: «بر این بــاورم که برای حضور در هــر تورنمنتی نیاز اســت کل بازیکنان آماده باشــند. میتوان بازیهایی را بــا ترکیب اصلی با پیروزی به پایان برد اما با ترکیب کامــل میتوان قهرمان یک تورنمنت شد. وظیفه من بهعنوان سرمربی این است که ۳2 بازیکن تیمم را مثبت و با نگرش سازنده حفظ کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.