اخطار 5 هزار دالری!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کمیتــه انضباطــی و اخالقــی کنفدراســیون فوتبال آسیا جرایم سنگینی بــرای بازیکنان اخطــاری و اخراجی جام ملتها در نظر گرفت:

دو دوی مان، بازیکــن ویتنام: اخطار بهخاطر کشــیدن پیراهــن بازیکن عراق، 5000 دالر آمریــکا جریمه شــد، دریافت هشدار جدی.

میودراگ رادولوویچ، ســرمربی لبنان: بهخاطر اســتفاده از الفاظی نامناســب در بازی با قطر 7500 هزار دالر آمریکا جریمه نقدی، دریافت هشدار.

کریمتــس ایگور، بازیکن ازبکســتان: بهخاطر رفتار نامناســب پــس از اخراج در بازی با عمــان، 7500 دالر آمریکا جریمه نقدی، یک جلسه محرومیت.

آدیســون پرومارک، بازیکــن تایلند: دریافــت اخطار بهخاطر کشــیدن پیراهن بازیکن بحرین، 5000 دالر آمریکا جریمه نقدی شد و دریافت هشدار.

هان کوانگ سونگ، بازیکن کرهشمالی: اخراج در بازی با عربســتان، یک جلســه محرومیت، 5000 هزار دالر آمریکا جریمه.

صالح، بازیکن فلســطین: دریافت دو اخطــار در بــازی با ســوریه و اخراج، یک جلســه محرومیــت، 5000 دالر جریمــه نقدی.

وویونگ جونگ، بازیکــن کرهجنوبی: بهخاطر اخطار و کشــیدن پیراهن بازیکن فیلیپین، 5000 دالر آمریکا جریمه شد.

عامــر عبدالرحمن، بازیکــن امارات: بهدلیل دریافت اخطار و گرفتن و کشــیدن پیراهن بازیکن بحرین، 5000 دالر جریمه نقدی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.