گزارش یک حذف

در شرایطی که تازه ماجرای حضور پتروشیمی در رقابتهای بسکتبال باشگاههای جهان داغ شده بود و مدیران فدراسیون و این تیم مشغول اظهارنظر درباره آن بودند، به یکباره خبر حذف این باشگاه منتشر شد. فدراسیون جهانی طی اطالعیهای اعالم کرده که نام پتروشیمی بهعنوان نماینده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهای بســکتبال باشــگاههای جهــان کلیــدواژه جدیدی اســت که به ادبیات بسکتبال اضافه شــده. تورنمنتی کــه پیش از ایــن موجودیت نداشــت و فدراسیون جهانی چند سالی است که در مســیر راهاندازی این رقابتها قرار دارد؛ رقابتهایی که قرار بود باالخره امســال با حضور نمایندگان و قهرمانانی از قارههای مختلف برگزار شود. با این حال اینطور که به نظر میرسد باز هم برای برگزاری کامل و حقیقی تورنمنتی با نام جام باشگاههای جهان باید صبر کرد.

این رقابتها البته چند بار و با وقفه و به صورت نامنظم برگزار شده اما هیچگاه از تمــام قارهها نماینــدهای در آن حضور نداشته و تنها نمایندگان اروپا و آمریکای جنوبی در آن حاضر شده بودند.

پس از قهرمانی پتروشــیمی در آسیا بــود که مدیران این تیــم اعالم کردند به منظور حضور در جام باشگاههای جهان، به فدراسیون جهانی اعالم آمادگی کردهاند. به این ترتیــب صحبت و اظهارنظر درباره آن آغاز شــد و همه در انتظار نخســتین حضور نماینــده ایران در ایــن تورنمنت معتبر بودند. با این حال روز عصر شنبه به یکباره خبر رسید که پتروشیمی نمیتواند در این رقابتها شرکت کند.

نامه دبیرکل آسیا اینطور که شــنیده میشــود دبیرکل بســکتبال آســیا در نامهای اعالم کرده که جــام باشــگاههای جهان به همان شــکل گذشــته و ســنتی خود برگزار میشود و پتروشیمی نمیتواند در این رقابتها حاضر شــود. به این ترتیب به احتمال فراوان اگر تورنمنتی هم برگزار شود همان نمایندگان اروپــا و آمریــکای جنوبی در آن شــرکت خواهند کرد.

آیا نامه فدراسیون تاثیرگذار بود؟

پس از اعالم خارج شدن نام پتروشیمی از این تورنمنــت، خیلیها ماجرا را به نامه فدراســیون مرتبط دانســتند. نامهای که فدراســیون ارســال کرده بود تا در صورت امکان، برنامه ایــن رقابتها قدری جابهجا شــود تا ملیپوشان پتروشــیمی بتوانند به موقع در اردوهای تیمملی حاضر شوند.

بــه همین خاطــر برخی رســانهها و افراد مدعی شــدند که نامه فدراســیون و درخواست تغییر زمان این رقابتها بوده که باعث حذف پترو شــده. ادعایی که با توجه به صحبتهای خاجیریان (دبیرکل آســیا) خیلی منطقی به نظر نمیرسد.

توضیح دبیر فدراسیون

دبیر فدراسیون بسکتبال میگوید کنار گذاشتن پتروشــیمی از باشگاههای جهان ارتباطی به فدراســیون نداشــت و ما برای پیگیری مکاتبه هم کردیم.

مسعود عماری در مورد کنار گذاشته شــدن تیم بســکتبال پتروشیمی از جام باشــگاههای جهان توســط فدراســیون جهانــی گفت: «قبــل از اینکه ما متوجه شــویم، فدراســیون جهانی خودش در نامــهای به باشــگاه پتروشــیمی اعالم کرده بود که این تیــم نمیتواند در جام باشــگاههای جهان شرکت کند و ما پس از اطــالع از ایــن موضــوع، بالفاصله با فدراسیون جهانی مذاکره کردیم که علت چه بوده است.»

او ادامــه داد: «ما طــی نامهای از آنها خواســتیم با توجه به اینکه پنجره ششــم انتخابــی جام جهانی نزدیک اســت، زمان مسابقات را تغییر دهند اما آنها اعالم کردند ما میتوانیم تیم شــما را یــک روز زودتر آزاد کنیم تا به مســابقات ملی هم برســد، کل مکاتبــه ما همین بود اما آنها در نهایت پتروشیمی بهعنوان نماینده آسیا و قهرمان آفریقا را کنار گذاشــتند و قرار شد همانند سالهای گذشته بین قارههای آمریکا، اروپا و میزبان، این رقابتها برگزار شود.»

دبیر فدراســیون بسکتبال تأکید کرد: «فدراسیون هیچ تقصیری در کنار گذاشتن پتروشیمی از جام باشگاههای جهان نداشت و برخی ایــن موضوع را به اشــتباه عنوان میکنند. تنها درخواســت ما همین تغییر زمان مسابقات بود.» از دست رفتن فرصت طالیی بســکتبال ایران سالهاست که حتی در دوران طالیــیاش هــم به قاره آســیا محدود شــده و به جز رقابتهای جهانی و تک المپیکی که شــرکت کرد، پایش را از آســیا فراتر نگذاشته و ارتباطی با بسکتبال دنیا نداشته و ندارد. به همین خاطر حضور پتروشیمی در رقابتهای باشگاههای جهان با هر ســطح کیفی میتوانست ثمره خوبی داشــته باشــد و اتفاق مهمی در بسکتبال ایران باشــد؛ اتفاقی که گویا قرار نیســت بیفتد.

جایزهای برای قهرمان آسیا از طــرف دیگر در نظر گرفته شــدن ثمرهای برای قهرمانی در جام باشــگاههای آســیا میتوانســت انگیزه اسپانســرها و باشــگاههای ایرانی و حتی دیگر کشورهای آســیایی برای جام باشــگاههای آسیا را تا حدود زیادی بیشــتر کند و کیفیت بهتری به رقابتهای باشگاه قاره کهن دهد.

حــاال بایــد دیــد کــه رایزنیهــای پتروشــیمی و فدراسیون با FIBA به کجا خواهد انجامیــد. رایزنی که حتی اگر برای این دوره هم به موفقیت نرســد، بهتر است ادامه پیدا کند تا راه برای حضور نمایندگان شایســته ایران در ادوار آینده این رقابتها هموار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.