احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســیدعبدالحمید احمدی بهعنــوان معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی منصوب شــد. طی حکمی از سوی مسعود ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان، سید عبدالحمید احمدی بهعنوان معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی منصوب شد. احمــدی پیش از ایــن معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانــان بود که پس از ادغام معاونت همگانی و فرهنگی مجددا در ســاختار جدید وزارت ورزش و جوانان بهعنوان معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی این وزارتخانه منصوب شــده است. عضو رســمی جهاد دانشگاهی (اســفند ۲63۱ تاکنون)، عضو هیــات علمی جهاد دانشــگاهی، رییس دانشــکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ (خرداد ۰۹3۱)، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی (دیماه ۱376 تا دی ماه ،)۱385 مشاور رییس جهاد دانشگاهی و رییس پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشــگاهی (دی مــاه ۱385 تا تیر ماه ،)۱388 معاون آموزشــی جهاد دانشگاهی (تیر ماه ۱386 تــا آذر ۹83۱)، رییس انجمن نویســندگان، خبرنگاران و عکاســان ورزشــی ایــران (آذر ۱374 تاکنون)، نایب رییس اتحادیه ورزشینویســان آسیا )ASPU( (از سال ۲۰۰۲ تاکنون)، در کارنامه احمدی دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.