معافیت 29 مدالآور بازیهای آسیایی از خدمت سربازی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

۹۲ نفر از مدالآوران بازیهای آسیایی 8۱۰۲ جاکارتا مشــمول قانــون معاف از سربازی شدهاند که فرآیند معافیت آنها آغاز شده و مراحل نهایی را سپری میکند و به زودی کارت معافیت آنها صادر خواهد شد.

سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونها با اشاره به دیدار صمیمانه مدالآوران بازیهای آســیایی با رهبر معظم انقالب میگوید: «در آن دیدار مقام معظــم رهبری رهنمودهای بســیار ارزشــمندی را پیرامون مسائل اخالقی در حوزه ورزش متذکر شدند و عنایت ویژهای هم به درخواستهای مدالآوران داشتند و اظهار کردند در این خصوص باید فکری به حال همه شــما بشود که پس از آن با نامه ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به ستاد کل فرآیند معافیت مــدالآوران بازیهای آسیایی انجام شد.»

او ادامــه داد: «در ایــن بیــن ۹۲ نفر از مــدالآوران کاروان ورزشــی ایــران در بازیهــای آســیایی 8۱۰۲ که عــالوه بر مدال طــال دارای مدالهای نقره و برنز هم هســتند، در رشتههای دوومیدانی، فوتبال، کشــتی، واترپلو، کاراته، والیبال، هندبال، جودو، کشتی و ووشو به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شــدند و در قالب معافیت از خدمت مقدس ســربازی قــرار میگیرند و خوشــبختانه فرآیند معافیــت آنها مراحل پایانی را پشــت ســر میگذارد و به زودی کارت معافیت آنها صادر میشود.»

اســبقیان همچنیــن پیرامــون مدالآورانی که طی ادوار گذشته بازیهای آسیایی هم مشــمول این قانون میشوند، میگوید: «با فدراســیونها مکاتبه کردیم تا مدالآورانی کــه میتوانند در قالب این قانون از ســربازی معاف شوند به اداره کل امور مشــترک فدراسیونها معرفی شوند تا فرآیند معافیت آنها را دنبال کنیم.»

او با اشــاره به قانون ســرباز قهرمان توضیحات بیشــتری میدهد: «ورزشکاران ملیپوشی که رشتههای آنها زیر نظر کمیته بینالمللی المپیک و شــورای المپیک آسیا هستند میتوانند دوران سربازی خود را در فدراسیونها سپری کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.