از تیم ملی چه انتظاری داشتید؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از نشســت بــا افشــین داوری، ایگور کوالکوویچ روبهروی خبرنگاران مینشیند تا خبر از ادامه همکاری بدهد.

او از ایــن فرصت اســتفاده کــرده و نتایج ضعیفش را توجیه میکند.

تمدید قــرارداد، موضوعی اســت که پیش از هر حرفــی، کوالکوویچ دربــارهاش اظهارنظر میکند: «مــن قراردادی بــا داوری امضا نکردم بلکه پیوســت قراردادم را فعــال و اجرایی کردم تا قانونی شــود. چیزی تمدید نشــد. ضیایی اگر راضی نبود، میتوانست قرارداد من را فسخ کند. ضیایی میتوانســت قرارداد من را فسخ کند ولی نخستین ســوال من هم از داوری این بود که آیا من را میخواهد یا دوســت دارد با من کار کند؟ اگر دوســت دارید با من همکاری کنید، من هم آن را تمدیــد میکنم چون اصال دوســت ندارم جایی باشــم که به من و کارم عالقهای نداشــته باشــند. در قراردادم گزینهای نبود که فدراسیون ایران مجبور باشــد من را نگه دارد. داوری به من گفت اگر دوست نداشتیم با شما همکاری کنیم، شــما را به ایران دعوت نمیکردیم. اینکه گفته میشود ضیایی دوست نداشته با ما همکاری کند را باید از خودش بپرسید؛ او چنین چیزی به من نگفت.»

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید میکند سال آینده سال بسیار ســختی برای والیبال است اما این باعث نمیشود هدف اصلی تیم ملی را نادیده بگیرد: «هدف اصلی ما حضور در المپیک و کسب نتایج خوب اســت. تقویم مسابقات بسیار فشرده است و تیم ملی برنامه فشردهای را پیش رو دارد. لیگ ملتها، مقدماتی المپیک، قهرمانی آســیا و جــام جهانی ژاپن را پیش رو داریم. اگر تیم ملی در مرحله نخســت انتخابی المپیک موفق نشود، باید در مرحله دوم شــرکت کنیم ولی به اندازه کافی زمان برای آماده شدن نداریم.»

برای جوانها جا نگه میدارم برگزاری بازیهای دوستانه یکی از مشکالت تیم ملی والیبال است: «ما ۹ ملیپوش در خارج از کشور داریم که اواســط ماه مه (اردیبهشت و خرداد 8۹) میتوانند به ما ملحق شوند. به همین خاطر برگزاری بازیهای دوستانه برای ما بسیار سخت است، چون وقت نداریم. من سعی میکنم یک هفته قبل از مســابقات رسمی حداقل یک بازی دوســتانه با یک کشــور قوی برگزار کنیم. مسابقات قهرمانی جوانان جهان را در پیش داریم و این موضوع کارم را برای اســتفاده از بازیکنان جوان در تیم ملی سخت میکند. تیم ملی برای من بسیار مهم است ولی باید جایی برای استفاده از جوانان نگه داریم.»

کوالکوویچ با این روش عملکردش را توجیه میکنــد: «من فقط از رتبهای که در مســابقات جهانی به دســت آوردیم، راضی نیســتم. وقتی درباره نتایج صحبت میکنیم، حتما حاشیههای اطرافش را هم باید بدانید که چه شــده اســت. من دوســت ندارم از خــودم و نتایجــی که به دســت آوردیم، تعریف کنم چــون این یک کار تیمی بوده اســت. یکی از نتایجی که واقعا قابل احترام و تعریف اســت مدال برنزی است که در جام قهرمانان قارهها به دســت آوردیم. همانطور کــه میدانید در آن رقابتها مــا فقط به برزیل باختیم. آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن را بردیم. در تاریخ والیبال ایران این نخستین مدالی بود که به دســت آمده است. این را هم هیچ وقت یادآوری نمیکنید که این نخســتین مدال تیمی ایران در تمامی رشتهها است.»

کوالکوویچ با اشاره به شایعههایی که درباره اختالفــش با اعضــای کادر فنی مطــرح بوده، میگوید: «مــن نمیدانم این حرفــی که گفته میشــود من با کادرفنی مشکلی داشتم، از کجا آمده چون هیچ مشکلی با هم نداشتیم. ما از روز اول تا آخر مثل یک تیــم با هم کار کردیم. من قبال هم گفته بودم از اینکه رتبه ســیزدهم را به دســت آوردیم، اصال راضی نیستم. از روز اول تا روز آخر تمام تالشــم را کردم و نمیتوانم بگویم من مقصر این نتایج بودم. در همان مصاحبه قبلی جــواب دادم و االن هم میگویم مقصر نتایج تیم ملی من نیســتم. من مسوولیت دارم اما احساس نمیکنم که مقصرم.»

من مسوولم اما مقصر نه ســرمربی تیم ملی والیبال در ادامه در مورد اینکه مقصر سیر نزولی والیبال ایران در سالهای اخیر چه کســی اســت، میگوید: «ابتدا مد نظر داشــته باشید که دو کلمه مسوول و مقصر با هم تفاوت دارند. من مســوول نتایج والیبال ایران و کسب عنوان سیزدهمی جهان هستم ولی هیچگاه جلوی آیینه نمیایستم و به خودم نمیگویم که تو مقصری! شــما نیز شاید بتوانید به کیفیت کار من ایراد وارد کنید ولی متوجه نمیشوم که چرا باید به دنبال مقصر باشــیم. مگــر چه انتظاری از والیبال ایران داشــتید؟ همه بازیکنان و کادر فنی تالش خود را کردنــد. بنابراین مقصری در تیم ملی نیســت. نتایج جزیی از ورزش اســت. فدراسیون نیز کیفیت کار ما را دیده است. من ۹ سال هدایت تیم ملی والیبال صربستان را برعهده داشــتم اما در مقطعی احساس کردم که تصمیم اشــتباهی گرفتم و مقصر هستم. در آن موقع از کارم اســتعفا دادم ولی در والیبال ایران احساس تقصیر نمیکنم.» به من بود، همین االن خوشخبر

را میآوردم یکی از شــروط ســرمربی تیم ملی والیبال بازگشت خوشخبر است؛ اگرچه میگوید شرطی نگذاشــته: «خوشخبــر نه تنها در ایــران بلکه در تمام دنیا شــناخته شده اســت. رفتار، دانش و روانشناســی او آنقدر کامل اســت که میتواند بــه تیم ملــی کمک کنــد. واقعیت این اســت که بــا داوری درباره خوشخبــر صحبت کردم. من شــرطی نگذاشــتم اما یکی از خواستههای من ایــن بود که خوشخبر حتمــا دوباره با من همکاری کند. با اینکــه داوری را مدت کوتاهی است میشناسم، احساس میکنم که او جرات و دانش خوبی دارد و میتواند موفق باشد. من واقعا دوســت دارم خوشخبر جزیی از تیم ما باشد و اگر دست من بود، همین االن او را میآوردم.»

او در مــورد اینکه برخــی بازیکنان گفتهاند بدون خوشخبر بــرای تیم ملی بازی نمیکنند، میگویــد: «مــن نمیدانــم چه کســی چنین موضوعاتی را مطرح کرده اســت. دلیل عالقه من به بازگشت خوشخبر به تیم ملی چنین شایعات و حرفهــای برخی بازیکنان نیســت. دلیل من تنها حرفهای بودن خوشخبر است. من بازیکنان آماده را به تیم ملی دعوت خواهم کرد و کسانی که دعوت میشــوند ولی به تیــم ملی نمیآیند باید به مردم پاسخگو باشند. ولی در کل عاقالنه نیست کسی به خاطر چنین موضوعاتی دعوت به تیم ملی را رد کند. بازیکنان به خاطر یک نفر به میــدان نمیروند بلکه آنها برای مردم ایران بازی میکنند.» هر روز منتظر بودم با من تماس بگیرند

ماجرای طلبی کــه او از والیبال ایران دارد هم نکته قابل تاملی اســت: «طلب من و مبلغی که از فدراسیون میخواهم ربطی به عدم حضورم در ایران نــدارد. اتفاقا من هر روز منتظر بودم تا از ایــران با من تماس بگیرند. از روزی که داوری مســوولیت فدراسیون را برعهده گرفته هر روز با او در تماس هستم و به فدراسیون بسیار نزدیک شدهام. من به طلبم فکر نمیکنم چون یک مربی حرفهای هســتم و مطمئنم که فدراسیون نیز در این مورد حرفهای عمل میکند.» با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکردهام او در مورد مصاحبههای منتسب به خودش که در یکی از خبرگزاریها منتشر شد هم توضیح قابل تاملی میدهد: «من هیچگاه به خبرنگاری در موارد خاص پاســخ مستقیم نداده و نخواهم داد و به همه آنها گفتهام که سواالت باید از کانال فدراسیون برای من ارسال شــود. من هرگز نگفتهام که فدراسیون مانع برگزاری نشست خبریام شده است. من اصوال از رسانهها به کسی حمله نمیکنم.»

کوالکوویچ در پایان در مورد حضور پســرش در ایــران نیــز با شــوخی میگویــد: «فرزند من فارغالتحصیل رشــته اقتصاد اســت و او را به ایران آوردم تا وزیر اقتصاد شــود ولــی باید بگویم که او صرفا برای دیدن ایران به کشــور شــما سفر کرده است.»

من مسوول نتایج والیبال ایران و کسب عنوان سیزدهمی جهان هستم ولی هیچگاه جلوی آیینه نمیایستم و به خودم نمیگویم که تو مقصری! شما نیز شاید بتوانید به کیفیت کار من ایراد وارد کنید ولی متوجه نمیشوم که چرا باید به دنبال مقصر باشیم. مگر چه انتظاری از والیبال ایران داشتید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.