برترینهای اسکی معرفی شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برترینهای رقابتهای اســکی کشــوری جــام کیا گالری به میزبانی پیســت بینالمللی دیزین البرز اعالم شــد. این رقابتها که از شنبه در چند بخش آغاز شده بــود، دیروز با اعالم قهرمانان در ۲ بخش دختران و پســران بــه کار خود پایان داد. در بخش مردان ســید مرتضی جعفری، بهنام کیا شمشــکی و پوریا ساوه شمشکی به ترتیب مقامهای اول تا ســوم را کســب کردند. در بخش بانوان نیز صدف ســاوه شمشکی، فروغ عباســی و مرجان کلهر توانستند سکوهای اول تا سوم را از آن خود کنند. در بخش پســران جوان، روهام صبا، سید علی صید و اسماعیل ساوه شمشکی و در بخش جوانان دختر، دنیا طبری، نازنین مقدید و پارمیس فاتحی منش ردههای اول تا سوم را مال خود کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.