امکان حضور تیم تازه وارد لیگ بسکتبال در غرب آسیا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آســیا در حالی برگزار خواهد شــد که دو تیمی که ســهمیه حضور در این رقابتها را گرفته بودند، از لیــگ برتر کنارهگیری کردنــد. به همین خاطــر در مورد تکلیف ســهمیههای ایــران برای حضــور در این رقابتها ابهاماتی وجود داشت که مسوول کمیته مســابقات فدراســیون بســکتبال دربارهاش توضیح داد.

آبکاریــان درباره مشــخص شــدن سرنوشت نماینده ایران در رقابتهای غرب آسیا گفت: «شهرداری تبریز و مهرام تهران کــه دو تیم اول فصل قبل بودند ســهمیه گرفتند اما اعــالم آمادگی برای حضور در این تورنمنت نیز نکردهاند. برهمین اساس فدراســیون به تیمهایی کــه میتوانند با قدرت راهی مســابقات شــوند نامه زده و وضعیتشان را پرسیده است.

شــیمیدر، نفت آبادان و پتروشــیمی تیمهایی هســتند که ما با آنها نامهنگاری کردهایم. البته مسووالن پتروشیمی گفتهاند که نامه به دست آنها نرسیده اما دو تیم از این ســه تیم راهی مســابقات میشوند و البته باید ببینیم تصمیم خودشان چیست. به هر حال شرایط اقتصادی برنامهریزی را برای تیمها دشوار کرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.