رحیمی در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک میماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

علیرضــا رحیمی با تصویب اساســنامه پیشــنهادی در مجمع کمیتــه ملی المپیک همچنان میتواند عضو هیات اجرایی بماند.

علیرضا رحیمی کــه پیش از این رییس فدراســیون هندبــال بود ســال گذشــته در انتخابات کمیته ملــی المپیک بهعنوان یکی از اعضای هیات اجرایی انتخاب شــد. رحیمی مدتی پیش به دلیل بازنشســته بودن مجبور به استعفا از سمت خود در فدراسیون هندبال شــد. پس از این اتفاق ابهاماتی در مورد رفتن و نرفتنش از هیات اجرایی مطرح شد و نگاهها به سمت اساســنامه جدید بود که با تصویب اساســنامه جدید ابهامات پیرامون این مساله هم برطرف میشود.

طبق نسخه چهارم اساسنامه پیشنهادی که در مجمــع عمومی کمیته ملی المپیک به اعضا ارائه میشــود و در صــورت تصویب این اساسنامه توسط مجمع، ادامه حضور رحیمی در هیات اجرایی مشکلی ندارد.

در اساســنامه آمده است چنانچه رییس فدراســیونی که عضو هیات اجرایی اســت به هر دلیل تغییر کند تا پایان دوره چهارســاله میتواند به فعالیت خود در هیات اجرایی ادامه دهد.

به این ترتیب با تصویب اساسنامه جدید رحیمی همچنان میتوانــد در هیات اجرایی حضور داشته باشد. اساسنامه پیشنهادی چهار بار ویرایش شده که نسخه چهارم آن به امضای اعضــای هیات اجرایی رســیده و 5۲ دی در مجمع کمیته ملی المپیک ارائه میشود تا در صورت موافقت اعضا، به تصویب اعضای مجمع برسد. سپس این اساسنامه باید به تایید هیات دولــت و IOC (کمیتــه بینالمللی المپیک) برسد. مهمترین تغییری که در این اساسنامه انجام میشــود، انتصابی کردن حضور دبیرکل است که به احتمال زیاد انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.