بیکیفیت با پهلوانی تکراری!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

دعوت 11 وزنهبردار منتخب به اردوی تیم ملی

نزدیک به چهار دهه است مسابقههای کشتی پهلوانی به جای آنکه فقط در سنگین وزن (بی وزن) برگزار شود، در شش وزن برگزار میشود و کشتیگیران وزنهای سبک و میان وزن بیش از 30 سال است این فرصت را یافتهاند تا در مسابقههایی که تحت عنوان «کشتی پهلوانی» برگزار میشود، در کنار کشتیگیران سنگین وزن، خود را مطرح کنند و به قول معروف سری میان سرها در بین سنگین وزنها در آورند. هر چند که همچنان بازوبند پهلوانی فقط به قهرمان دسته فوق سنگین اهدا میشود. با این حال برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی در چند وزن به خودی خود جذابیتی را به وجود آورده است.

در ســالهای دور کــه به ســالهای پیش از انقالب و دوران کشــتیگیران قدیم ایران مربوط میشــود، مسابقههای کشتی پهلوانی به صورت بیوزن برگزار میشــد و کشــتیگیرانی که باالی 90 کیلوگرم وزن داشــتند این اجازه را داشــتند که شــلوار کشــتی پهلوانی را به تن کرده و با یکدیگر رقابت کنند. بــه عبارت دیگــر، «پهلوانی بگیرهــا» فقط کشــتی گیرانی ســنگین وزن بودنــد که بیــش از 90 کیلوگرم وزن داشــتند که از جمله مهمترین آنها میتوان از پهلوانــان نامــداری همچــون مصطفی طوسی، ابوالقاسم ســخدری، عباس زندی، جهان پهلوان غالمرضــا تختی، یعقوبعلی شــورورزی، احمــد وفادار، حســین نوری، ناصر محمدی و ... نام برد. در همان سالها کشــتی گرفتن در مبارزات کشتی پهلوانی برای بســیاری از کشتیگیران مطرح سبک وزن و میان وزن ایران که عالقهمند به این رشته از کشــتی بودند، یک آرزوی محال و دست نیافتنی بود.

در سالهای بعد از انقالب و از اوایل یا اواســط دهه 60 شمسی بود که فدراسیون کشتی با همکاری فدراسیون ورزش باستانی با برگزاری مســابقههای کشتی پهلوانی به جای یک وزن (بیوزن) در شــش وزن 06، ‪100 09، 08، 07،‬ و به اضافه 100 کیلوگرم، در واقع زمینه ورود کشتیگیران سبک وزن و میان وزن به مبارزات کشــتی پهلوانی را فراهم کرد. با دســتهبندی وزنهای کشتی پهلوانی، اول از همه کشــتیگیران سنگین وزن باالی 90 کیلوگرم میتوانستند به جای یک وزن در سه وزن مجزای ‪100 09،‬ و به اضافه 100 کیلوگرم بــا هم مبارزه کنند و خیلی از آنها دیگر مجبور نبودند با داشــتن وزن 90 کیلوگرم به مصاف کشــتیگیرانی بروند که بســیار از آنها ســنگینتر بودند و بیــن 120 تا 130 کیلوگرم وزن داشــتند! دوم آنکه شرایطی ایجاد شد تا کشتیگیران وزنهای پایین و وســط هم بتوانند با به تن کردن شلوار کشــتی پهلوانی مثل سنگین وزنها در ســه وزن ‪70 06،‬ و 80 کیلوگرم پنجــه در پنجه یکدیگر بیندازند و موفق به حضور در مسابقههای کشتی پهلوانی شوند.

در همان سالها که به دهه 60 شمسی مربوط میشود، ســطح رقابتهای کشتی پهلوانی نه تنها در ســنگین وزن (بیوزن) باال بود که در سایر وزنها هم همین شرایط وجود داشــت و کشــتیگیران ملی پوش و سایر کشــتیگیرانی که در سطح تیم ملی کشــتی آزاد مطرح بودنــد، در رقابتهای کشــتی پهلوانی هم به میــدان میآمدند. بهعنــوان مثــال وقتی که «محمدحســن محبی» کشــتیگیر وزن 90 کیلوگرم تیم ملی دو بار در اواســط دهه 60 شمســی به مقام پهلوانــی بیوزن ایران رســید، برادر بزرگتر او «محمدحســین محبی» که عضو تیــم ملی کشــتی آزاد ایــران در وزن 82 کیلوگــرم بود هم در این رقابتها به میدان میآمد و هر بار توانســت در وزن 80 تا 90 کیلوگرم کشــتی پهلوانی به مقام نخســت ایران برســد. ...ا مــراد زرینی و علی محمد مالمیر هم از جمله کشــتیگیران مطرح و سرشناســی بودند که در رقابتهای کشتی پهلوانــی در آن زمان کشــتی گرفتند و در وزنهای خود قهرمان شدند.

متاسفانه مسابقههای کشتی پهلوانی در سالهای اخیر نه تنها در وزن آخر (بی وزن) از رونق و ســکه افتاده که در ســایر وزنها هم رقابتها رونق و کیفیــت الزم را ندارد و کشتیگیران ملی پوش و سرشناس ایران استقبالی از این مسابقهها نمیکنند.

در همیــن آخریــن دوره مســابقههای کشــتی پهلوانی ایران یادواره پهلوان علیرضا ســلیمانی که روز جمعه گذشته در مجموعه ورزشــی انقالب شــهر کرج برگزار شــد و بــا پهلوانــی «جابر صادقزاده» کشــتیگیر سنگین وزن مازندرانی به پایان رسید، به جز صادقزاده که او هم در ســالهای اخیر فقط در کشتی پهلوانی خود را مطرح کرده و جایی در بین ســنگین وزنهای مطــرح تیم ملی کشــتی آزاد ایران ندارد، فقط امیر محمدی از استان خراسان شــمالی و کشتیگیر وزن 97 کیلوگرم تیم ملی کشــورمان اعزامی به مســابقههای جهانــی 2017 پاریس و علی حاج آقانیا کشــتیگیر سبک وزن مازندرانی هیچ کشــتی گیر سرشناسی حضور نداشت. در دیدار فینال وزن به اضافه 100 کیلوگرم، جابــر صــادق زاده موفق به شکســت امیر محمدی که بســیار از او ســبکتر است شد و برای پنجمین بار عنــوان پهلوانی ایران را تکرار کرد. علی حاج آقانیا هم که کشتیگیر متوسطی است و در یک سال اخیر فقط نام او در بین دعوتشدهها به اردوی تیم ملی دیده میشــود، در دیدار نهایی وزن 60 کیلوگرم مغلوب کشتی گیر ناشناختهای به نام علیرضا محمدحســنی از تهران شد. در واقع شکست حاج آقانیا مقابل محمدحســنی تنها شگفتی مسابقههای کشتی پهلوانی ایران در کرج بود!

سالبیستودوم|

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.