باوفا، کشتیگیرانش را برای جام تختی به خط کرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ترکیب تیم منتخب کشــتی فرنگی جوانــان برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام تختی اعالم شد. سی و نهمین دوره رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای چهارم و پنجم بهمنماه در شهر اندیمشــک استان خوزستان برگزار میشــود. برای حضور در این مسابقات حمید باوفا بهعنوان ســرمربی تیم ملی جوانان یک تیم را معرفی کرده است کــه در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمــرز، در وزن 60 کیلوگرم امید آرامی، در وزن 63 کیلوگرم محسن مدهنی، در وزن 67 کیلوگرم محمدرضا مختاری، در وزن 72 کیلوگرم محمدرضا رستمی، در وزن 77 کیلوگرم محمد ناقوسی، در وزن 82 کیلوگرم حسین فروزنده، در وزن 87 کیلوگرم حسن فروزنده، در وزن 97 کیلوگرم وحید دادخواه و در وزن 130 کیلوگرم نویدا... قلینوهسی در ترکیب این تیم حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.