رحمان؛ سومین وزنهبردار برتر جهان در سال 2018

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

«سیامند رحمان» در بین چهار نامزد کسب عنوان بهترین وزنهبردار معلول سال 2018 در رده سوم قرار گرفت. این وزنهبردار اهل شهرستان اشنویه که رکورددار سنگین وزن معلوالن جهان است به همراه رقیبانی از کشورهای کلمبیا، اوکراین و مصر، نامزد بهتریــن وزنهبردار جهان در ســال 2018 بود. این نظرســنجی با رایگیــری مابین ســیامند رحمان از ایران، شــریف عثمان از مصر، جان کاســتاندا از کلمبیا و ماریانا شوچوک از اوکراین در شبکههای اجتماعی اینســتاگرام، توییتر و فیسبــوک انجمن جهانی پاورلیفتینگ انجام شــد. در نهایت «ماریانا شوچوک» بانوی 22 ساله اوکراینی با کســب بیشــترین آرا بهعنــوان بهترین وزنهبردار معلول ســال 2018 معرفی شد و «جــان کاســتادنا» از کلمبیا دوم شــد. «شوچوک» در سال 2018 توانست رکورد جهان را در جریان مسابقات قهرمانی اروپا در دســته 55 کیلوگرم جابهجا کند. رتبه سومی رحمان در این نظرسنجی در حالی به دست آمد که این ورزشکار اشنویهای در توییتر شرایط بهتری را داشت و 78 درصد آرا را به خود اختصاص داد و «شــوچوک» پنــج درصد، «عثمان شــریف» 6 درصد و «کاســتادنا» 11 درصد آرا را در این شبکه اجتماعی کسب کردند اما در سایت کمیته بینالمللی پارالمپیک اوضاع فرق کرد.

مهر سال جاری «ســیامند رحمان» وزنهبردار سنگین وزن دسته به اضافه 107 کیلوگــرم مدال طالی بازیهای آســیایی 2018 جاکارتــای اندونــزی را بــر گردن آویخت.

قویتریــن مــرد معلــول جهــان در پارالمپیک 2016 ریودوژانیروی برزیل نیز رکــورد 310 کیلوگرم را به ثبت رســاند و ایــن بار قصد دارد بــا صالحدید و تصمیم کادر فنــی رکورد جدیدی را در پارالمپیک 2020 توکیو ژاپن به ثبت برساند. سیامند رحمان متولــد 1367 و اهل شهرســتان اشنویه در آذربایجان غربی است و در سال 1387 برای نخستین بار به اردوی تیم ملی وزنهبرداری معلوالن دعوت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.