حضور قطعی 6 تیم خارجی در جام تختی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تاکنون حضور 6 تیم خارجی در رقابتهای کشــتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی در شهر اندیمشک قطعی شده است.

ســی و نهمین دوره رقابتهــای بینالمللی کشــتیفرنگی جام تختی روزهای 4 و 5 بهمنماه به میزبانی شــهر اندیمشک استان خوزستان برگزار میشود. حضور تیمهای چین، قزاقســتان، کرواسی، صربستان، ارمنستان و فلسطین برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام تختی قطعی شده است و به احتمال فراوان چند کشور مطرح کشتی جهان نیز تا روزهای آینده حضور خود را برای شرکت در این رقابتها قطعی میکنند.

60 کشــتیگیر بزرگســال به همراه 10 کشتیگیر جوان از کشــورمان برای حضور در این مســابقات دعوت شــدهاند که میبایست خود را در شــهر اندیمشــک به کادر فنی تیم ملــی کشــتیفرنگی معرفی نماینــد. پذیرش کشــتیگیران دعوت شــده بــرای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتیفرنگی جام جهان پهلوان غالمرضا تختی از عصر روز سهشنبه 2 بهمنماه در شهر اندیمشک انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.