اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 26 دی آغاز میشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ســوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن از روز 26 دی ماه و در محل خانه کشــتی عبدا... موحد آغاز میشود. مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابتهای بینالمللی جام تختی روزهای 26 دی تا 4 بهمن ماه در محل خانه کشــتی عبدا... موحد مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار میشــود. برای حضور در ایــن اردو غالمرضا محمدی 32 نفر را دعوت کرده اســت. این اردو برای مســابقات جام تختی برگزار میشــود و سومین اردوی شاگردان غالمرضا محمدی است که بعد از جهانی بوداپست برگزار میشود. ســی و نهمین دوره رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد جام تختی روزهــای 18 و 19 بهمن ماه در کرمانشــاه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.