داور کشتی ایران در لیگ هند قضاوت میکند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمــد ابراهیــم امامــی داور المپیکی ایــران با دعوت فدراســیون کشــتی هند در لیگ این کشــور قضاوت میکند. فدراســیون کشتی هند با ارسال دعوتنامهای از «محمد ابراهیم امامی» رییس کمیسیون داوران فدراسیون و داور المپیکی برای قضاوت در لیگ این کشــور دعوت کرد. بر این اســاس امامی در صورت موافقت شــورای برون مرزی اواخــر این هفته عازم کشور هند میشود تا در مســابقات لیگ کشتی این کشور که با حضور کشــتی گیران مطرح هندی و کشــتیگیران عنواندار خارجی برگزار میشود، قضاوت کند. این داور کشتی کشورمان، ســال گذشــته نیز در لیگ کشتی کشــور هند قضاوت کرده اســت. لیگ کشتی هند چند سالی است به دلیل داشتن جوایز دالری، با اســتقبال بســیار خوب قهرمانان نامدار جهان روبهرو شــده به طوری که ختاگ ســابالوف، علی شــعبانوف، حاجی علییف، داتو مارساگیش ویلی، والدیسالو بایتسایف و الکساندر خوتسیانیوسکی و ســایر کشــتیگیران عنواندار از کشورهای مختلف جهان از جمله، روســیه، گرجستان، اوکراین، جمهوری آذربایجان، بالروس، ترکیه و سایر کشورها در لیگ کشتی کشور هند حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.