مسابقات انتخابی تکواندوی بانوان برگزار میشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات انتخابــی تیــم ملی تکواندوی بانوان کشــورمان با حضور 28 تکواندوکار، شــنبه 29( دیماه) در فدراســیون تکوانــدو برگــزار میشــود. بیســت و چهارمین دوره مســابقات قهرمانی جهان 25 تا 29 اردیبهشتماه سال آینده به میزبانی منچســتر انگلیس برگزار میشود که رقابتهای انتخابی درون اردویی برای تشــکیل تیم ملی روز شنبه با حضور 28 تکواندوکار در فدراسیون تکواندو پیگیری میشود. طبق اعالم کادرفنی تیم ملی تکواندوی کشــورمان برای اینکــه تکلیــف اردونشــینان ثابت تیم ملی بانوان مشــخص شود، قرار اســت زهرا علیــزاده، نــگار قدیانی، آیدا خورشــیدی، ناهید کیانی، دنیا محمدی، مهســا پورمیــرزا، فاطمه امــوری، نرگــس میرنوراللهی، کوثر اساســه، پریســا جــوادی، فاطمــه جعفری، مهســا کیا دلیــری، صدف امیر، یلــدا ولینژاد، کیمیــا همتی، شــهربانو دامغانینژاد، اکرم خدابنده و ملیکا میرحســینی بهعنوان نفرات حاضــر در اردو برای کســب جایگاه ثابــت در تیم ملی تکوانــدوی بانوان به مصــاف یکدیگر برونــد. همچنین آرمینــا احمدی، مهســا جدی، مریم ملکوتیخواه، شقایق خانجانی و مهال مومنزاده که به دلیل آســیبدیدگی نتوانســته بودنــد در مســابقات آزاد کشــوری شــرکت کنند و نیز طیبه پارســا، ســودابه پورصادقــی، زینب اســماعیلی، صفا ارجمنــدی و فائزه یوســفی نیز که جــزو نفــرات برتر ردهبنــدی لیگ بانوان هســتند جواز حضور در این مسابقات را دارند. مهرو کمرانی ســرمربیگری تیم را بر عهده دارد. همچنین فاطمه صفرپور، ریحانه فوالدی و محبوبه محمدنژاد بهعنوان مربیان در دو رویداد سال جاری (جام ریاست فدراسیون جهانی G2 و جام فجــر )G1 تیم ملی تکواندوی بانوان کشورمان را همراهی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.