خوشقدم به لیگ جهانی کاراته پاریس نمیرود!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سمانه خوشقدم سرمربی تیم ملی کاراته نوجوانان و جوانان خبر اعزام به نخستین مرحله لیگ جهانی پاریس را تکذیب کرد.

نخستین دوره لیگ جهانی کاراتهوان 2016 به میزبانی پاریس فرانسه و با حضور 776 کاراتهکا از 82 کشور طی 3 روز برگزار میشود که نمایندگان کشورمان در دو بخش مردان و بانوان در این پیکارها شرکت میکنند.

ضمن اینکه سمانه خوشقدم سرمربی موفق تیم ملی نوجوانان و جوانان دختران که در المپیک آرژانتین با شــاگردانش موفق به کســب ســه مدال برنز در این رویداد شــده بود، در واکنش به این سوال که آیا شما بــرای حضور در نخســتین مرحله لیگ جهانی پاریس، راهی فرانسه خواهید شد یا خیر، گفت: «خیر هیچ برنامهای برای اعزام به لیگ جهانی کاراته وان فرانسه ندارم.»

الزم به یادآوری اســت، امیــر مهدیزاده، ســامان حیدری، مهدی خدابخشــی، ذبیحا... پورشــیب، بهمن عسگری، هامون درفشیپور و سجاد گنجزاده در بخش مردان و سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، شیما آلسعدی و رزیتا علیپور در بخش بانوان ملیپوشــان کشــورمان هســتند که در این پیکارها حضور دارند. ضمن اینکه حمیده عباسعلی نیز در پاریس به جمع کاراتهکاها اضافه میشــود. اردونشــینان پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه برای برگزاری اردوی مشترک بامداد پنجشنبه 27 دیماه عازم ایتالیا میشوند و پس از 5 روز تمرین، راهی پاریس میشوند.

پایان رقابتهای دوچرخهسواری قهرمانی آسیا برای ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.