معرفی مسافران بوداپست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

غالمرضا محمــدی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد نفرات حاضر در مسابقات بینالمللی جام تختی را معرفی کرده است. مسابقاتی که بدون شک به یکی از بهترین مسابقات انتخابی در سالهای اخیر تبدیل میشود. سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد که در ظاهر مسابقه انتخابی را کنار گذاشــته در عمل جام تختی را به یک مســابقه انتخابی مهم تبدیل کرده است. سی و نهمین دوره رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد جام تختی روزهــای 18 و 19 بهمن ماه در کرمانشــاه برگزار میشود که کشتیگیران ایرانی شرکت کننده در این جام معرفی شدند و وجود نفرات حاضر در اوزان دهگانه حکایت از یک رقابت ســخت برای رسیدن به ترکیب تیم ملی دارد. البته ســرمربی تیم ملی با یک اندیشــه درست برخی از کشــتی گیران را از حضور در جــام تختی معاف کرده اســت. به طور مثال رضا یزدانی، حســن رحیمی، کمیل قاسمی و مدال آوران مسابقات جهانی 2018 بوداپســت (حســن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هــادی) غایبان سرشــناس جام تختی هستند اما ســایر مدعیان باید در جام تختی به روی تشک بروند.

وزن 57 کیلوگرم چند چهره شــاخص از جمله رضا اطری، یونس سرمستی و نادر حاج آقانیا حضور دارند که باید با تعدادی از نفرات جوان سرشــاخ شوند. همین باعث میشود که یک انتخابی مهم در این وزن شکل بگیرد. در وزن 61 کیلوگرم هم بهنام احسانپور، ایمان صادقــی، محمدباقر یخکشــی و محمد نامجو مطلق باید با رحمان رحیمپور و میرعلی باوفا سادات سرشاخ شوند که این وزن هم میتواند خروجی خوبی را برای تیم ملی در پی داشته باشــد. این وضعیت تقریبــا در تمامی اوزان وجود دارد اما شاید وزن 70 کیلوگرم با حضور ســیداحمد محمــدی، یونس امامــی و میثم نصیری بــه همراه تعدادی کشــتیگیر جوان از اهمیت بسیار بیشــتری برخوردار باشد. در وزن 92 کیلوگرم هم اتفاق عجیبی رخ داده و عزت ...ا اکبری به یکباره از وزن 79 کیلوگرم به این وزن نقل مکان کرده و باید با مدعیانی همچــون محمدجــواد ابراهیمــی، حســین شهبازی، ارشــک محبی و رضا بیات سرشاخ شــود. البته شاید مهمترین وزن، 97 کیلوگرم باشد. جایی که جمعی از جوانان باید به همراه تعدادی از باتجربههــا بجنگند و البته بعد هم باید به ایــن جمع رضا یزدانی ملحق شــود. عباس فروتن، مجتبی گلیــج، امیر محمدی، حامــد طالبی زرین کمر، اســماعیل نجاتیان، علیرضا گودرزی، حســین رمضانیان و دانیال شــریعتی از جمله جوانان و مدعیان حاضر در این وزن هستند. با برگزاری جام تختی تقریبا تکلیف تیم ملی کشتی آزاد مشخص میشود. در هر وزن 4 الی 5 نفر از نفرات برتر این وزن به اردوی تیم ملی میرسند و نفرات اعزامی به مســابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان بعد از حضــور در تورنمنتهای مهم بینالمللی به ترکیب تیم ملی میرسند.

9 بوکســور اعزامــی تیــم ملــی بوکس ایران بــه رقابتهای بینالمللی مجارستان مشخص شدند.

بــا اعــالم کادر فنی تیــم ملی 9 بوکسور اعزامی به تورنمنت مجارستان مشــخص شــدند. مالک انتخــاب این بازیکنان برای شــرکت در این رقابتها شرکت در قهرمانی کشور و کسب مقام اول بوده اســت. پس از پیشــنهادهای دریافتی از ســوی هند و مجارســتان برای شرکت ایران در تورنمنتهایشان در نهایت فدراســیون بوکس تورنمنت مجارســتان را انتخــاب و در تاریخ 16 بهمنماه راهی این کشور میشوند.

امیــد احمدیصفــا در وزن 52 کیلوگرم، رضا ســلیمانیفر در وزن 56 کیلوگرم، اشــکان رضایــی در وزن 60 کیلوگرم، مســلم مقصودی در وزن 64 کیلوگرم، ســجاد کاظمزاده در وزن 69 کیلوگرم، شــاهین موسوی در وزن 75 کیلوگــرم، مبین کهــرزاده در وزن 81 کیلوگرم، طوفان شــریفی در وزن 91 کیلوگرم، ایمان رمضانپور در وزن +91 کیلوگرم بازیکنــان اعزامی به تورنمنت مجارستان هستند.

همچنین بازیکنان تیم ملی بوکس پس از یــک مســابقه درون اردویی از 43 نفر بــه 26 بازیکن رســیدند. این مرحله از اردوهای تیــم ملی در تاریخ 25 دیماه به پایان میرســد و پس از 5 روز استراحت ادامه اردو از تاریخ اول بهمنماه آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.