آموزشمدرسمجاربرایایرانیها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آدام کوشــیر رییس کمیته مربیان فدراسیون جهانی بوکس (آیبا) همایش آموزشــی به مربیان ایرانی را آغاز کرده است.

آدام کوشــیر رییس کمیته مربیان فدراســیون جهانی بوکس (آیبا )که از بامداد جمعه با اســتقبال مســووالن و پیشکسوتان بوکس کشــور وارد تهران شــد، از ابتدای هفته جاری طبق برنامه از پیش تعیین شــده همایش آموزشی مربیان کشور را در دو نوبت صبح و عصر و در دو بخــش تئوری و عملی با حضور بیش از 50 مربی بوکس سراســر کشور آغاز کرده است.

دومین روز از این همایش در حال پیگیری است و این همایش آموزشی به مــدت 7 روز و در آکادمی ملی المپیک برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.