فقط یک مدال در بخش معلوالن به رکابزنان ایران رسید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آخرین نتایج کســب شده توسط رکابزنان ملیپوش کشورمان حاکی از آن اســت که ملیپوشان کشورمان در مسابقات دوچرخهسواری پیست قهرمانی آسیا دستشان از رسیدن به مدال کوتاه ماند.

مسابقات دوچرخهسواری پیست قهرمانی 2019 آســیا با برگــزاری مســابقات اومنیوم جوانان و اســکرچ بانوان و ناکامی ملیپوشــان رکابزن ایران از دســتیابی به مدال آســیایی به پایان رسید. در ماده اومنیوم جوانان، علی لبیب نماینده ایران با 57 امتیاز بین 10 نفر، نهم شد. رکابزنان قزاقســتان، اندونــزی و چین تایپه به ترتیب اول تا ســوم شدند. در اسکرچ بانوان هم فروزان عبداللهی موفق نشد مسابقه را به پایان برساند. مسابقات قهرمانی آســیا و پاراآسیایی 2019 در جاکارتای اندونزی برگزار شــد که ایران در قهرمانی آســیا صاحب مدال نشــد و در قهرمانی پاراآسیایی تنها مهدی محمدی صاحب مدال نقره شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.