همسرم پرسید مسی چه بالیی سرت آورده؟!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در دوران بازیگری یک بازیکن لحظاتی هســت که ترجیح میدهــد از یاد خودش و ســایرین برود. لئو مســی بــرای خیلی از بازیکنان چنین لحظاتی را ســاخته است و یکی از بازیکنانی که توسط او شرمنده شده، ماریانــو پرنیا، بازیکن ســابق اتلتیکومادرید است؛ کســی که سال 2011 کفشهایش را آویزان کرد. او در مرور اتفاقی که در ورزشگاه ویسنته کالدرو در مواجهه با مسی برایش رخ داد، گفت: «بله متاســفانه من هم با مســی روبهرو شــدهام. بدترین آنها هم همان شبی بــود که 3 بر یک باختیــم و او نزدیک خط میانی زمیــن توپ را گرفــت و بعد ناگهان متوقف شد، کامال ایستاد و توپ جلوی پایش بود. من هفت، هشــت متر دورتر از او بودم و با خودم گفتم «او فرصتش را ســوزاند»، به همین دلیل به سمتش رفتم. نمیدانم بعدش چه کار کرد... به هر حال بعد از بازی، زمانی که به خانه برگشــتم، همسرم از من پرسید: «مســی چه بالیی به ســرت آورد؟» و من گفتم: «چــه میدانم؟ هیچ چیزی نفهمیدم! در تلویزیــون چه دیــدی؟» همه میگویند مسی همیشــه زمان زدن استارتهایش به داخــل میزند. پس من هــم رفتم تا راهش را ببنــدم و در یک چشــم برهم زدن، او مرا به سمتی دیگر فرستاد و نمیدانم چطور این کار را کرد. نمیدانم. او از من عبور کرد، بعد از دو بازیکــن دیگر، نمیدانــم چطور اما در نهایت خوشبختانه توپ را به تیر افقی زد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.