پیاتک، هدف جدید رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه آ.اس اسپانیا نوشته است که باشگاه رئال مادرید نیم نگاهی به کریشتوف پیاتک، مهاجم تیم فوتبال جنوا دارد و ممکن اســت برای خرید او اقدام کند. طبق اعالم این روزنامه، جنوا اردوی آمادهسازی زمستانیاش در فصل زمستان را در شهر مورسیای اســپانیا برگزار کرده است و رئالیها هم استعدادیابهایشــان را به محل تمرینــات این تیــم فرســتادهاند تا عملکرد مهاجم لهســتانی آنها را زیر نظر بگیرنــد. همین موضوع ســبب شده است که شایعاتی مبنی بر تمایل کهکشانیها به خرید پدیده این فصل سری A شــنیده شود. پیاتک در این فصل با 13 گلی که در سری A برای جنــوا زده تنها با یــک گل کمتر از کریستیانو رونالدو، دومین گلزن برتر رقابتها بوده است و شانس خوبی برای تصاحب عنوان آقای گل کالچو دارد. عملکرد پیاتک هم توجه مســووالن باشــگاه رئال مادریــد را جلب کرده اســت و گفته میشود که این باشگاه استعدادیابهای خود را به محل بازی دوســتانه جنوا با تیــم ورزبرگر کیکر از دسته ســوم فوتبال آلمان فرستاده اســت تا بازی او را زیــر نظر بگیرند. پیاتک 23 ســاله در این فصل عالوه بر 13 گلی که در لیگ زده، 6 گل هم در جام حذفی زده است و مجموعا در 21 بازی رسمیاش برای جنوا 19 گل زده اســت. او تابستان سال گذشته با قراردادی 4/5 میلیون یورویی به جنوا پیوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.