گتوزو: اگر دست من بود، ایگواین را در خانهام نگه میداشتم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جنــارو گتوزو میگوید گونســالو ایگواین باید دربــاره آینده خودش تصمیــم بگیرد. مهاجــم تیم ملی آرژانتین در تابســتان به صورت قرضی از یوونتــوس به میالن آمد و در رقابتهای مختلف توانســته 8 گل برای ایــن تیم بزند. اگرچه میالن میتواند در پایــان فصل به صورت دایمی او را بخرد اما گفته میشــود باشگاه چلسی به جذب او عالقهمند شده چون مربی ســابقش در ناپولی، مائوریتسیو ساری در آن کار میکند. با توجه به اینکه به صورت قرضی در میالن بازی میکند، انتقال او به چلسی چندان آسان نیست.

گتــوزو که پیش از این برای ماندن ایگواین ابراز تمایل کرده بود، بعد از پیــروزی 2 بر صفر تیمش برابر ســمپدوریا در جام حذفی ایتالیا گفت تصمیم نهایی با این مهاجم 31 ســاله اســت. ایگواین در این بازی 111 دقیقه در زمین بود اما نتوانست گل بزند و هر دو گل میالن را پاتریک کوترونه در هر یک از دو نیمه وقت اضافه زد.

گتــوزو گفــت: «ایگوایــن در این بازی پرتالش بود؛ گل نزد اما همه کارها را درست انجام داد. ما رابطه روشــنی داریم و همه چیز را رودررو میگوییــم، این ارزش زیادی دارد. وقتــی بازیکنی دربــاره کار مهمــی تصمیم میگیرد ســخت اســت که بتوانی متقاعدش کنــی جور دیگری فکر کنــد. در حال حاضر او بازیکن میالن اســت و ما هم میخواهیم او بماند. نمیدانم چه اتفاقی میافتد. میخواهم مثل همیشــه برای ما تالش کند. من چیزی پیدا نکردم که ایگواین به خاطرش ناراحت باشد، میبینم در میالن خیلی راحت و خوب اســت. باید دیــد چطور پیش میرود، اگر دست من بود، او را در خانهام نگه میداشتم و شامم را به او میدادم.»

ایگواین بهترین فصل خود را با ســاری در ناپولی سپری کرد و با زدن 36 گل در فصل 2015-2016 رکورد گلزنی سری A را شکست. او با 18 میلیون یورو از یوونتوس به صورت قرضی به میالن آمده و قرار اســت در بازی چهارشنبه در ســوپرجام ایتالیا در جده عربستان سعودی به مصاف تیم اصلیاش، یوونتوس برود. این دومیــن پیروزی پیاپی میالن بعد از پنج بازی بدون برد اســت: «بازیکنــان خیلی عالی بودند، میدانســتیم ســمپدوریا چه تیم خوبی اســت و این بازی آســان نخواهد بود. کوترونه فوقالعاده بود، او و کونتی به تیم مــا کیفیت زیادی میدهند. بازی دفاعیمان را دوســت داشتم، ما سخت بازی کردیم.»

لوکاس پاکتــا، خرید جدیــد میالن در ترکیب اصلی قرار گرفــت و 85 دقیقه بازی کرد: «بازیاش را دوســت داشتم، بخصوص در نیمه دوم. حرکاتش در زمین اصل برزیلی است!»

به گفتــه گتــوزو، میالن بــا یک جت خصوصی به جده میرود تا انرژیاش را هر چه سریعتر بازیابی کند: «بازی مهمی اســت که یک جام دارد. میتواند به ما از نظر شــخصیت و روحیه کمک زیادی کند.» روسونری در بازی بعدی خود در جام حذفی به مصاف برنده ناپولی و ساسولو میرود.

کوترونــه هم کــه در وقت اضافــه اول به بازی آمــد، گفت: «خیلی خوشــحالم بیشــتر به خاطر اینکه به مرحله بعد رفتیم. خوشــحالم که توانستم به تیم کمک کنم.»

مارکو جامپائولو مربی ســمپدوریا هم گفت نتیجه، بازتاب عادالنهای از اتفاقــات درون زمین نبود: «ما عادت داریــم با نتیجه قضاوت میکنیم امــا این نتیجه درباره عملکرد تیم من در این بازی عادالنه نیســت. ما در خیلی از دقایق بازی خوب بودیم اما باختیم و باید کاله از ســر به احترام میالن برداریم. من هنوز هم باور دارم که اگر شما مثبت بازی کنید و روی کیفیت فوتبال تمرکز داشــته باشید، شانس بیشتری برای موفقیت دارید برای همین از شیوه بازی تیمم پشیمان نیستم. دروازهبان میالن، پپه رینا بهترین بازیکن زمین شــد و این گویای همه چیز اســت. اگر این بازی را میبردیم همه سمپدوریا را تحسین میکردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.