والورده: نیمار به بارسا تلفن نکرده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ارنســتو والــورده ســرمربی بارسلونا تأکید کرد که هیچ تماسی از ســوی نیمار یا فــردی دیگر که توصیــه کرده باشــد ایــن بازیکن برزیلی را بــه بارســلونا برگرداند، دریافت نکرده اســت. بــه تازگی شــایعاتی منتشــر شــده مبنی بر اینکه پــدر نیمــار در تماسهای مکرر از بارســاییها خواسته است که او را به این باشــگاه برگردانند، نیماری که سال 2017 با قراردادی 222 میلیــون یورویی از بارســا به پاریســنژرمن پیوســت. متعاقبا نیمار با انتشــار پیامهایی در فضای مجــازی این خبــر را تکذیب کرد. والــورده هــم از بهــا دادن به این شایعات خودداری کرد و در نشست خبــریاش گفت: «مردم دوســت دارند درباره بازیکنان باشــگاههای دیگر داســتانهای بزرگ بسازند. نیمار بازیکن فوقالعادهای اســت و یک جام جهانی فوقالعاده داشــت اما او االن متعلق به باشگاهی دیگر است پس بیشــتر از این نمیتوان چیــزی درباره او گفــت.» والورده ادامه داد: «بحثــی در مورد تماس تلفنــی نیمار بــا بارســلونا در کار نیســت. هیچ کســی با من تماس نگرفته اســت. چنین داستانهایی همیشــه در مطبوعات وجود دارند. نیمار بازیکن پاریسنژرمن است و ما هم برای پاریســنژرمن احترام قایلیم.» والورده اما گفت که تیمش به یک مهاجم جدیــد نیاز دارد. او ادامه داد: «ببینیــم میتوانیم یک بازیکن دیگر بخریم یا نه. باید دید باشگاه بودجه دارد یا نه.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.