نمایشی‌که‌فراموش‌م‌یشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - راب دریپر ‪Rob Draper‬ نیک ایمز ‪Nick Ames‬

در آن هنگام شاید مانند یک پیروزی به نظر نمیرســید اما دستکم نشانه این بود که آرسنال به شــرایط خوبی رسیده اســت. کمتر از یک ســال پیــش بود که باشگاه آرسنال با شادی اعالم کرد مسعود اوزیل قراردادی سهونیمســاله امضا کرده است.

آنهــا الکســیس ســانچس را بــه منچســتریونایتد داده بودنــد و هنریــخ مخیتاریــان را در ازای او گرفتــه بودند، چراکه از قرارداد ســانچس با آرسنال تنها کمتر از شــش ماه مانده بود و این باشگاه چارهای جز دادن اجازه رفتن به ســانچس نداشت.

اوزیل هم وضعیتی مشــابه داشت و تیم آرسن ونگر داشت یک ستاره دیگرش را از دست میداد. آینده نامشخص به نظر میرسید.

اما حاال که یک سال گذشته، احتماال رائول سانیهی، مدیر جدید فوتبال آرسنال آرزو میکند ایوان گازیدیس، مدیر پیشین آرســنال اجازه مــیداد آن اتفاق بیفتد و

اگر لیورپول در ماه مه قهرمانی خود را جشــن بگیرد، از پیروزی دشوار مقابل برایتون سختکوش تنها چند ثانیه در فیلم مروری بــر قهرمانی لیورپول باقی خواهد مانــد. اما این موضوع اصال مهم نیســت، چون این بازیها مهمترین امتیازات فصل را به همراه میآورند.

البته پیش از این هم باالی ســر تیم یورگن کلوپ، عالمت سوال وجود داشت؛ مانند شکســت مقابل منچسترسیتی، که پس از آن کار برای لیورپول سختتر شد، چرا که حاشــیه امنیت این تیم کمتر از پیش شده بود.

کلــوپ درباره این بــازی، که با گل محمد صالح در اوایل نیمه دوم به ســود لیورپول به پایان رسید، گفت: «از نظر بلوغ تیم، میتوانم بگویم کــه این بالغانهترین نمایــش فصل ما بــود.» در انتهای بازی، کلوپ با مشــتهای گره کرده خوشحالی آرامی کرد. این واکنشی مناسب برای 90 دقیقه پیــش از آن بود. بازی چیز زیادی نداشت که بینندگان را به هیجان بیاورد؛ حتــی زمانی که برایتــون در پایان بازی دست به حمله زد. اما لیورپول مانند دیگر اوزیل از آرسنال برود.

زمانی که حزب کارگــر در انتخابات عمومی ســال 2010 شکست خورد، لیان برن، دبیر وقــت خزانه یادداشــتی برای جانشیناش در دولت ائتالفی نوشت و در آن آورد: «شــرمنده، هیچ پولی در بساط نیست.»

گازیدیس زمانی که دستمزد اوزیل را دوبرابر کرد، چنین یادداشتی برای سانیهی بهجا نگذاشــت اما با توجه به اینکه اوزیل 350 هزار پوند در هفته دستمزد میگیرد و پیر امریک اوبامیانــگ و مخیتاریان هم هر کدام 250 هزار پوند در هفته دستمزد دارند، به نظر میرســد که او باید این کار را میکرد.

آخریــن پنجره انتقاالتــی گازیدیس و آرســن ونگــر طــوری پیــش رفت که دستهای جانشینان آنها بسته شد و امری میگوید که آرسنال در ژانویه تنها میتواند بازیکن قرض بگیرد.

حاال ماجرای اوزیل هــم پیش آمده اســت. او حتی بــه نیمکت آرســنال هم نمیرســد و در شکست اخیر آرسنال برابر وستهم از فهرست تیم خط خورده بود. او بازیکنی کماثرتر از ادی انکتیاست. دیدارهای این فصل خونســرد، باهدف، و ســختکوش بود، و مانند دو فصل گذشته هم با تمام توان بازی میکرد.

کلــوپ گفــت: «مــا تیــم هارلــم گلوبتراترز (یک تیم نمایشی بسکتبال) نیستیم. ما باید نتیجه بگیریم، و این کار سختی است.» این صحبت کلوپ نشان از چیزهای زیادی داشــت، چرا که لیورپول کامال راضی اســت که نمایشی نهچندان زیبا داشته باشــد ولی نتیجه بگیرد. آنها فصل گذشــته در خانه برایتــون پنج بر یک پیروز شــده بودنــد و در هر دو نیمه عملکردی عالی داشتند. آنها این بار کامال ســوار بر بازی نبودند، اما زمانی که پیش افتادند لغزشــی نداشتند. در فاصله شش دقیقــه مانده بــه پایان مســابقه، روبرتو فیرمینو را میشــد دید کــه 25 متر به عقــب برمیگردد تا توپ آنتونی ناکرت را بگیرد و مانع یــک ضدحمله خوب برای تیم میزبان شــود. در دقایــق باقیمانده، فابینیو و ویرجیــل فاندایک چندین بار مانع حمالت حریف شدند و این لحظات بیتردید باعث رضایت کلوپ شده است.

کلوپ گفت: «این بیتردید چالشــی بزرگ بــرای همه بــود که خونســرد و متمرکــز بمانند، چــون هــر موقعیتی میتوانســت تبدیــل بــه تهدیــد در

زمانی که به امری گفته شــد آرسنال نمیتوانــد به پردرآمدترین بازیکنش بازی ندهد، او پاســخی هدفدار داد: «به نظرم بازیکنانــی که امروز بــازی کردند آنهایی بودند که شایستگی حضور در این مسابقه را داشــتند. ما با آنها ممکن اســت پیروز شویم و ممکن اســت ببازیم. من تصمیم گرفتم کــه کدام بازیکنان بــازی کنند و به نظــرم کدام بازیکنان بــرای حضور در میدان شایستهترین هســتند. ما با اوزیل هم میبریم و هم میبازیم. به نظرم مساله برد و باخت بر سر بازی کردن یک بازیکن نیست.

مــن میتوانــم بگویم کــه او در این هفته به شــکل معمول کار کــرد. ما با او هــم بردهایم و هم باختهایــم. ما به کار با ضدحمالت شــود. اینکه خطا نکردیم هم مهم بود چون برایتون روی ضدحمالت به شــکلی باورنکردنی خطرناک است. حفظ این ســطح تمرکز برای تیم دشوار بود اما آنها این کار را انجام دادند.»

این باعث خوشــحالی کلوپ بود که فابینیو، که حضــور مقتدرانهاش در خط میانی از دالیل کلیدی فرم اخیر لیورپول بوده اســت، این بــار در قلب خط دفاعی مستحکم بود. گلن ماری، یار رودرروی او بازیکنی حیلهگر است، و زمانی که ماری در دقیقه 15 توانســت خود را آزاد کند، ضربه سر او به بیرون رفت و فابینیو نفسی به راحتی کشید.

در آن هنــگام ایــن نگرانــی وجود داشــت که نبود مدافعان میانی متخصص در لیورپول به ضرر این تیم تمام میشود. کمی بعد، ماری ضربهای به صورت فابینیو زد ولی فابینیو هم جواب او را دقایقی بعد داد. فابینیو ســپس توانســت در جریان بازی جا بیفتد و یک بار هم ضربه پاسکال گروس که داشــت وارد دروازه میشد را برگرداند.

کلوپ گفــت: «فابینیو مغزی دفاعی دارد.» ایــن را میتــوان بــرای کل تیم لیورپول هم گفت. آنها در حمالت چندان موثر کار نمیکردند. اولین باری که صالح تمامــی بازیکنان ادامه میدهیم چون آنها مهم هستند، اما امروز سرنوشت تیم با این بازیکنان رقم خورد.»

پیام امری به هیات مدیره آشکار بود. او از اوزیل زیاد استفاده نخواهد کرد و آنها میتوانند او را بفروشند اما باشگاهی حاضر نیست چنین دستمزدی برای یک بازیکن 03ساله بپردازد. آرسنال شاید او را قرض بدهد و قبول کند که بیشتر دستمزدش را هم بپردازد. یا آنها ممکن اســت دو سال و نیم صبر کنند تا قــرارداد اوزیل به پایان برسد.

بیانیه آرسنال در زمینه تمدید قرارداد اوزیل شــاید باعث افزایش روحیه تیم شد اما بهای سنگینی هم به همراه داشت.

منبع: دیلیمیل فرصت خوبــی به دســت آورد تنها یک دقیقه پیــش از گل برتری تیم بود. او در اواخر مسابقه هم یک فرصت عالی را برای تعیین سرنوشــت بازی به دست آورد که آن را نتوانست گل کند، و سادیو مانه هم یــک ضربه زد که تــوپ از کنار به بیرون رفت. کلوپ گفت که قدرت تمامکنندگی لیورپول دردسرســاز شده اســت، اما در عمل، تعداد فرصتهای آشــکار گلزنی آنها را با انگشــتان یک دست هم میشد شمرد.

بایــد دید که اگــر رقیبــان بعدی هم مانند برایتون باشــند چه میشــود. برایتون تمایل داشــت عقب بنشــیند و مانع شکســتی مانند فصــل 2017-18 شود. کریس هاتن، مربی تیم گفت: «اگر شــما مقابل آنها باز بازی کنید و دو، سه گل دریافــت کنید، دیگر هیچ راهی برای برگشت ندارید.»

اگر اینطور میشــد احتماال لیورپول بسیار زودتر مقاومت دفاعی آنها را در هم میشکست. کلوپ هم گفت: «اگر از اسب بیفتید، میتوانید دوباره سوارش شوید.» لیورپول این کار را کرد، هرچند که نحوه این کارش چهار ماه بعد فراموش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.