استوار و درخشان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - دامینیک کینگ ‪Dominic King‬

یورگن کلوپ وارد میدان شد و مراسم پــس از بازیاش را انجــام داد. او بازیکنان ســرخپوش را در آغــوش کشــید، اما دو بازیکن بودند که کلوپ به شــکلی ویژه از آنها تقدیر کرد.

اول محمد صالح، کــه یک پنالتی به دست آورد و آن را گل کرد و تیمش را برنده دیدار کرد. با گل او بود که لیورپول توانست مانــع کاهش فاصلهاش با منچسترســیتی شود. این بازیکن مصری عالی بود، و کنترل کاملی که او روی توپ داشــت و حرکاتش برای باز کردن دفاع برایتون خطرناکترین سالح کلوپ بود.

نفــر دوم هــم فابینیــو بــود. بحران مصدومیــت کلوپ را مجبــور کرد که این ملیپــوش برزیلی را به عنوان مدافع میانی به زمین بفرســتد. اما عملکــرد او در 90 دقیقه بازی در ورزشــگاه آمکس باعث شد که کلوپ توجهی ویژه به او داشته باشد.

فابینیو در تابســتان ســال 2017 به عنوان بازیکنی مطرح شــد کــه لیورپول بــه دنبالش اســت، و زمانی که مشــخص شــد امره جان قرارداد جدیدی با لیورپول امضا نخواهد کرد، باشــگاه در سال 2018 بهســرعت این بازیکن را از موناکو خرید. او با قیمت 7/43 میلیون پوند خریداری شد و هافبک دفاعی جدید لیورپول شد.

او امــا توانایی بــازی در بیش از یک پســت را دارد. فابینیــو در تیم ملی برزیل سابقه بازی در پست مدافع راست را دارد، و در بازی با برایتون نشان داد که چرا کلوپ با وجود غیبت جو گومز، دژان لوورن و یوئل ماتیپ، حاضر نشده که بازیکن بخرد.

فابینیــو از همــان ابتــدای مســابقه حواســش به همه جای زمین بــود. اولین حرکــت مهــم او در این بــازی یک پاس 53متری بود که روی پای اندرو رابرتســون فرود آمد. فابینیو در کنار ویرجیل فاندایک یک زوج دفاعی عالی را ساخته بود و این دو نفر کامال با هم هماهنگ بودند.

اما بهترین لحظه فابینیو زمانی بود که در نیمه دوم مانع گلزنی پاســکال گروس شــد و برتری لیورپول در این مســابقه را حفظ کرد.

زمانی که لــوورن و گومز دوباره آماده شــوند، فابینیــو به پســت طبیعــی خود بازخواهد گشــت، اما او در ســاحل جنوبی انگلیــس، انعطافپذیــری و کالس باالی بازیاش را اثبات کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.