‌یووه‌هم‌به‌خرید‌مودریچ‌تمایل‌دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منبع:

بعد از تــالش نافرجام اینتر برای خرید لــوکا مودریــچ از رئــال مادریــد، اکنون از یوونتوس به عنوان دیگر مشــتری ایتالیایی ایــن هافبــک کروات یــاد میشــود. طبق ادعای شــبکه اســپورت مدیاســت ایتالیا، بانوی پیر نســبت به جذب برنده توپ طال و بهترین بازیکن فوتبال دنیا در ســال 2018 منبع: دیلیمیل پرسوجوهایــی انجــام داده و وضعیت او را زیر نظر گرفته اســت. قرارداد مودریچ با رئال مادرید ماه ژوئن سال 2020 تمام میشود و به نظر نمیرســد که او برنامهای برای تمدید آن داشته باشــد. مودریچ پیش از این گفته است که دوست دارد دوران بازیگریاش را در رئال مادرید به پایان برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.