ویلیان:‌می‌خواهم‌در‌چلسی‌بمانم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ویلیــان بعــد از گل پیروزیبخش و زیبایــش مقابل نیوکاســل تاکید کرد نمیخواهد از چلســی بــرود. گل دقیقه 57 او پنجمیــن گل ایــن فصلش بود: «در لیگ برتر واقعا ســخت اســت. باید با فرصتطلبی بیشتری بازی کنیم. گل خوبی زدم، فضــا را پیدا کردم و توپ را دقیقا همان جایی زدم که میخواستم.»

او در پاسخ به سوالی درباره رفتنش به بارســلونا گفت: «آینده من اینجا در چلسی است، نمیدانم راجع به چه حرف میزنید!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.