کریمی: اگر نتوانم کاری برای نساجی کنم، قبول نمیکنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فیــروز کریمــی یکی از گزینههــای اصلــی ســرمربیگری نســاجی مازندران اســت. کریمی که ظاهرا رقابــت تنگاتنگی با مجید جالی برای رســیدن به نیمکت این تیم قرمزپوش قائمشهری دارد، در مورد به دست گرفتن سکان هدایت نســاجی مازندران میگوید: «من برنامههــای خودم را به مالک باشــگاه دادهام و بــه آنها گفتهام نیت من خیر اســت و اگر در این برهه زمانی کاری از دست من ساخته باشد با کمال میل انجام میدهم. مردم دوستداشــتنی مازندران این استحقاق و لیاقت را دارند که در لیگ برتر تیم داشــته باشند، چون در تمام تیمهــای لیگهای معتبــر فوتبال یعنی چه در لیــگ برتر، یک و دو و حتــی تیم ملی حداقل دو، ســه بازیکن مازندرانی حضور دارند. این یعنی منطقه، منطقه فوتبالخیزی است و این عاملی شد تــا من قبول کنم با توجه بــه اینکه در این منطقه سابقه همکاری نداشتم، اگر کاری از دستم ساخته است، انجــام دهــم.» کریمی در مورد آغاز کارش با نســاجی توضیــح میدهــد: «همین حاال هــم دیر اســت چون بازیها چهاردهم بهمن آغاز میشــود و هفته آخر را هم باید از ایــن زمان کم کنیم چراکه باید آماده بازی شویم و دیگــر نمیتوان به بازیکن فشــار آورد. در واقع چهارده روز زمان داریم و همه تیمها چند هفتهای اســت که کار را آغاز کردهاند و مــا باید یارگیری کنیم و عــاوه بر آن جای چهار، پنج بازیکنی که از تیم جدا شدهاند را هم پر کنیم و این بازیکنان نیاز به زمان دارند تا با هم هماهنگ شوند ولی به هر حال باید تاش کرد تا تیم مردمی و دوستداشتنی نساجی را به جایگاه خود برسانیم. مگر به همین ســادگی نساجی به اینجا رسیده که حاال به راحتی اگر نتوانم کاری انجام دهم، ســکان هدایتش را به دست بگیرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.