فکری: نمیدانم از کمطاقتیبازیکنانمبنالم یا بیتوجهی مسووالن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــاهین شــهرداری بوشهر در یکــی از مهمتریــن بازیهای هفته هجدهــم مقابل گلگهر ســیرجان شکست خورد تا شانس لیگ برتری شــدنش کم شــود. محمود فکری ســرمربی این تیم بوشهری در مورد شکســت به گلگهــر میگوید: «ما در دو مســابقه شــش امتیازی برابر سرخپوشــان پاکدشــت و گلگهر شکست خوردیم. نباید کار به اینجا میرســید که در دو بازی مهم هیچ امتیازی نگیریم. این اتفاق خیلی بد بــود و در آینده بایــد این دو باخت را جبران کنیم.» فکری درباره اینکه آیا قول مسووالن شورای شهر بوشهر برای حل مشکات مالی عملی شده یا نه، توضیــح میدهد: «تا به امروز کــه برطرف نشــده و شــاید بعد از حرفهای من برطرف شود! خیلیها تصور میکنند که موفقیت یک تیم فقط بــه بازیکنان و کادرفنی مربوط است ولی باشگاه و مسووالن استانی هــم باید به بهترین شــکل کارهای پشــتیبانی را انجام دهنــد. اگر این اتفاق رخ ندهد قطعا با مشکل مواجه میشویم. شرایط تیم ما طوری است که نمیدانــم از کمطاقتی بازیکنانم بنالــم یــا بیتوجهی مســووالن. از طرفی رقیبــان ما هم دنبال کارهای کثیف هستند. شــاید برای مقابله با این موضوع بتوان راهکاری پیدا کرد ولی نمیدانیم چه کار باید کرد که از درون خودمان ضربه نخوریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.