شمسایی: به خاطر اسم و مقام به جلسه نرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحید شمســایی کاپیتان ســابق تیم فوتســال ایران که در جلسه کمیته فوتســال حضور داشــت، در مورد این جلسه با حضور محمدحسن انصاریفرد رییس کمیته فنی توســعه فوتســال و فوتبال ســاحلی و پرهیزگار سرپرست کمیته فوتســال، میگویــد: «از زمان انتخاب پرهیزگار به سرپرســتی کمیته فوتســال تاکنــون چندین جلســه با او داشــتم. پرهیــزگار فــردی جوان و جویــای نام اســت کــه در بخشهای مختلــف فدراســیون فوتبــال حضور داشــته. طبق صحبتهایی که از قبل شده بود جلسهای با حضور انصاریفرد که فــردی زحمتکــش، فوتســالی و فوتبالی اســت برگزار کردیم. او 4 سال بهعنوان ســرمربی تیم ملی فوتســال بود و خاطرات خوشــی بــا انصاریفرد داشتیم. قرار شــد با همکاری همدیگر و پیشکسوتان راهکارهای مناسبی برای پیشــرفت فوتسال ارائه شــود. در این جلســه قبل از هر چیــزی اعام کردم برای من پیشرفت فوتسال مهم است نه چیز دیگری. اگر به این جلسه آمدم به خاطر اسم و رسم و پست و مقام نبوده و قبل از حضورم از بزرگان فوتسال مثل حسین شمس، امیر شمسایی، درودگر ...و اجازه گرفتم.» شمســایی در رابطه با اهداف جلســه هــم توضیح میدهد: «هدف از تشــکیل این جلســه بررسی یکســری اتفاقاتی است که در این چند ساله در فوتسال کشور رخ داده و باعث شــده تیمها و باشــگاههای قدیمی از حضــور و فعالیت در لیگ ایران انصراف دهند. مطمئنــم با آمدن انصاریفرد به فوتســال ایران مجــددا روزهای خوش فوتسال تکرار میشــود. در کل جلسه خوبی برگزار و مقرر شــد در چند روز آینــده جلســه تکمیلی برگزار شــود. امیدوارم با آمدن پرهیزگار و انصاریفرد بــه فوتســال و همچنین بــا کمک و همدلی پیشکســوتان بتوانیم قدمهای خوبی برای این رشته برداریم و فوتسال را به جایگاه واقعیاش برسانیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.